Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

12.45

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

12.45

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 3:

12.45 - 13.15

3.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)

CLA(5)-03-20 – Nodyn cyngor cyfreithiol

CLA(5)-03-20 – Papur briffio 1

CLA(5)-03-20 – Papur 10 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

13.15-14.30

4.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth - WEDI'I OHIRIO

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Cath Wyatt, Rheolwr Bil, y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), Llywodraeth Cymru

Eoghan O'Regan, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Christopher Humphreys, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-03-20 – Papur briffio 2

 

Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Datganiad am y Bwriad Polisi

 

Dogfennau ategol:

14.30-14.35

5.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

5.1

SL(5)487 - Rheoliadau Treth Gwrediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-03-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-03-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-03-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-20 – Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 6 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

14.35 - 14.40

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

CLA(5)-03-20 – Papur 5 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 13 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

CLA(5)-03-20 – Papur 6 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

CLA(5)-03-20 – Papur 7  – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 14 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

CLA(5)-03-20 – Papur 8  – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 14 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyfarfodydd y Grŵp Rhyngweinidogol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

CLA(5)-03-20 – Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 16 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

14.40

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

14.40-15.00

8.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth - WEDI'I OHIRIO

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 27 Ionawr 2020

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu