Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC ac roedd Llyr Gruffydd AC yn dirprwyo ar ei ran.

 

2.

Sesiwn dystiolaeth: Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip;

William Whitely, Llywodraeth Cymru;

Owen Davies, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-16-18 – Papur 1 – Llythyr at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 25 Mai 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 2 – Llythyr gan yr Athro Thomas Watkin

CLA(5)-16-18 – Papur 3 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 3 Mehefin 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 4 – Llythyr gan y Llywydd, 5 Mehefin 2018

 

CLA(5)-16-18 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-16-18 – Papur 5 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)219 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymadael tua'r Dwyrain a'r Gorllewin wrth Gyffordd 33 (Capel Llanilltern) (Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2018

3.2

SL(5)224 - Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)220 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-16-18 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-16-18 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

 

4.2

SL(5)221 - Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018

CLA(5)-16-18 - Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-16-18 - Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-16-18 - Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(5)217 - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Microbelenni) (Cymru) 2018

CLA(5)-16-18 - Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-16-18 - Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-16-18 - Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

5.1

SL(5)222 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 15 - Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

5.2

SL(5)223 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid a Phasbortau Anifeiliaid Anwes (Ffioedd) (Cymru) 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 16 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn adrodd i'r Cynulliad i dynnu sylw at y materion sy'n ymwneud â'r DU yn gadael yr UE.

 

6.

Is-ddeddfwriaeth nad yw'n ddarostyngedig i weithdrefn

6.1

SL(5)218 - Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 17  – Gorchymyn

CLA(5)-16-18 – Papur 18 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Gorchymyn a'r llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

 

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-16-18 – Papur 19 – Llythyr gan Mark Drakeford, 24 Mai 2018

 

 

Dogfennau ategol:

7.2

Llywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit – cysylltiadau rhynglywodraethol

CLA(5)-16-18 – Papur 20 - Llythyr gan Mark Drakeford, 4 Mehefin 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 21 - Llythyr gan y Cadeirydd at Mark Drakeford, 25 Mai 2018

 

 

Dogfennau ategol:

7.3

Trafod Is-ddeddfwriaeth ac eithrio Offerynnau Statudol

CLA(5)-16-18 – Papur 22 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

9.

Trafod y dystiolaeth: Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Arweinydd y Tŷ.

 

10.

Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-16-18 – Papur 23 – Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-16-18 – Papur 24 – Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran Ymadael â'r UE

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu