Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie Morgan, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil yw diddymu'r amddiffyniad y cosb resymol o dan y gyfraith gyffredin, fel na fydd yr amddiffyniad i ymosod ar blentyn neu ei guro bellach ar gael yng Nghymru i rieni nac i’r rheini sy'n gweithredu in loco parentis.

Ar hyn o bryd, mae'r amddiffyniad yn berthnasol i gyfraith trosedd a chyfraith sifil. O dan gyfraith trosedd, mae'n berthnasol o ran troseddau ymosod a churo yn y gyfraith gyffredin; ac o dan y gyfraith sifil, mae'n berthnasol o ran camwedd tresmasu yn erbyn y person.

Bwriad y Bil yw helpu i amddiffyn hawliau plant gan wahardd defnyddio cosb gorfforol, drwy ddileu'r amddiffyniad hwn. Bwriad effaith y Bil, ynghyd ag ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chefnogi rhieni, yw lleihau ymhellach ar yr arfer o gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru ac ar y graddau y caiff yr arfer ei oddef.

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi tudalen we ar gyfer y Bil sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a manylion am yr asesiadau effaith a gynhaliwyd.

Cyfnod Presennol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-1.png

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 25 Mawrth 2019

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 58KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

Datganiad y Llywydd: 25 Mawrth 2019 (PDF 58KB)

Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF 32KB)

Cyrnodeb o Fil (PDF 799KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF 87KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 28 Mawrth 2018.

Ymgynghoriad cyhoeddus: Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth. Y dyddiad cau yw 14 Mai 2019.

 

Rhestr o'r dystiolaeth lafar

 

Dyddiadau'r Pwyllgor

 

Bu’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

28 Mawrth 2019

Ystyried y Dull o Graffu ar Gyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i broses Biliau Aelodau.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Llinos Madeley
Rhif ffôn: 0300 200 6352

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA
Ebost:
SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/03/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu