Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud gwaith craffu ar ôl deddfu byr gyda ffocws ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Bwriad Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 oedd:

(a)  “sicrhau trefn reoleiddio gadarn a chymesur ar gyfer sefydliadau yng Nghymru y mae eu cyrsiau'n cael eu cefnogi gan grantiau a benthyciadau Llywodraeth Cymru; 

(b)  diogelu'r cyfraniad a wneir at les y cyhoedd sy'n deillio o gymhorthdal ​​ariannol Llywodraeth Cymru tuag at addysg uwch;

(c)  canolbwyntio'n gryf ar sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb yn ddiwahân; a

(d)  chadw a diogelu annibyniaeth sefydliadol a rhyddid academaidd prifysgolion.”

Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod gwaith ar ddiwygio Addysg, Hyfforddiant ac Ymchwil Ôl-orfodol (PCETR) arfaethedig Llywodraeth Cymru wedi datblygu'n dda.

Felly, mae'n awyddus i ddeall pa mor dda y mae Deddf 2015 yn gweithio, a pha wersi y gellir eu dysgu o'r Ddeddf, cyn cyflwyno unrhyw ddeddfwriaeth newydd.

Er mwyn gwneud hyn, bydd y Pwyllgor yn ystyried y canlynol:

  • a yw'r Ddeddf yn cyflawni ei nodau, ac os na, pam;
  • a gyflawnwyd y costau, ac os na, pam;
  • a yw'r Ddeddf wedi cyflawni gwerth cyffredinol am arian;
  • pa mor dda y gweithredwyd y Ddeddf a pha mor dda y mae'n gweithio'n ymarferol, gan gynnwys unrhyw ganlyniadau anfwriadol;
  • y canlyniadau o adolygiadau ffurfiol Llywodraeth Cymru o'r Ddeddf; ac
  • unrhyw arfer da a gwersi a ddysgwyd o'r Ddeddf a'r gwaith paratoi (h.y. y broses o lunio'r Ddeddf, ei drafftio, ymgynghori arni ac ati).

Er gwybodaeth, nid nod yr ymchwiliad yw ailagor y dadleuon polisi a ddigwyddodd wrth basio’r Bil. Yn hytrach, y nod eang yw deall a yw’r Ddeddf a’r ffordd y’i gweithredir wedi cyflawni’r amcanion a nodwyd, y costau a’r effaith a fwriadwyd yn effeithiol ac yn effeithlon.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2019

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu