Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Cael tystiolaeth

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad i ddarpariaeth gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng ngharchardai Cymru.

Er nad yw carchardai wedi’u datganoli, mae’r system gofal iechyd wedi’i datganoli, ac mae gan Lywodraeth Cymru gyfres glir o gyfrifoldebau i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i garcharorion a gaiff eu cadw yng Nghymru. Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn canolbwyntio ar brofiadau carcharorion Cymru o wasanaethau iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion.

Y cefndir

Llywodraeth Cymru sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros ddatblygu gofal iechyd yng ngharchardai’r sector cyhoeddus yng Nghymru. GIG Cymru sy’n atebol am gynllunio gwasanaethau iechyd i garcharorion, ond dim ond mewn partneriaeth â Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) y gellir gweithredu’r cyfrifoldeb hwn. Ar lefel leol, mae Byrddau Partneriaeth Iechyd Carchardai, a gaiff eu cadeirio ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Lleol a Llywodraethwyr y carchardai, yn gyfrifol am reoli gwasanaethau iechyd carchardai.

Yr eithriad i’r drefn hon yw Carchar EM Parc. Yn yr achos hwn, ariennir a chomisiynir gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol drwy’r Weinyddiaeth Gyfiawnder o dan gontract preifat gyda chwmni G4S. Y GIG yng Nghymru sy’n gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau gofal eilaidd / gofal trydyddol yno.

Ystâd carchardai Cymru

Dynion yn unig yw’r carcharorion yng Nghymru, ac roedd y boblogaeth hon yn 4,291 ar ddiwedd mis Ebrill 2018.  Caiff carcharorion eu cadw ar bum safle yn ne Cymru ac yng Ngharchar Berwyn yn y gogledd, ac mae categori gwahanol ar gyfer pob carchar o ran proffil, swyddogaeth a diogelwch. Nid oes dim carchardai i fenywod yng Nghymru. Y sefydliadau agosaf ar gyfer  menywod yw Carchar EM Eastwood Park yn Swydd Gaerloyw a Charchar EM Styal yn Swydd Gaer. Mae Carchar Parc yn garchar ar gyfer oedolion yn bennaf, ond mae hefyd yn cynnwys Sefydliad Troseddwyr Ifanc ble y caiff y rhan fwyaf o’r carcharorion 18-24 mlwydd oed yng Nghymru eu cadw. Y Bwrdd Iechyd lle mae’r carchar wedi’i leoli sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd. Y Byrddau Iechyd dan sylw yw: 

  • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan - Carchar EM Brynbuga a Charchar EM Prescoed
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Sir Fynwy - Carchar EM Caerdydd
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Carchar EM Abertawe
  • Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr – Carchar EM Berwyn

Mae gan bob carchar ei gyfleusterau gofal iechyd ei hun. Mae meddygon teulu, nyrsys a chynorthwywyr gofal iechyd yn gweithio ar y safle ym mhob carchar.

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Dr Robert Jones

Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

27 Mawrth 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Gofal Cymru

Rhys Jones, Pennaeth Uwchgyfeirio a Gorfodi, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Tania Osborne, Pennaeth Arolygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Gillian Baranski, Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

03 Hydref 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Ombwdsman Carchardai a Phrawf

Sue McAllister, Ombwdsman Carchardai a Phrawf

13 Tachwedd 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/02/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu