Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Cael tystiolaeth

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad byr i iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu, i asesu pa mor effeithiol y mae heddluoedd yng Nghymru yn gweithio gyda phartneriaid i atal pobl agored i niwed â phroblemau iechyd meddwl rhag mynd i ddalfeydd yr heddlu, a pha mor effeithiol y mae heddluoedd yng Nghymru yn adnabod ac yn ymateb o ran y bobl hynny a gaiff eu cadw yn nalfeydd yr heddlu.

Er nad yw’r cyfrifoldeb cyffredinol dros blismona wedi’i ddatganoli, mae’r heddlu’n ymateb i amrywiaeth eang o sefyllfaoedd posibl, gan gynnwys diogelu pobl sy’n agored i niwed sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl. O gofio hyn, mae’n hollbwysig bod swyddogion a staff yr heddlu, os ydynt yn gweithio ar y rheng flaen neu yn y ddalfa, yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau datganoledig fel y gwasanaethau iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol i sicrhau bod anghenion y bobl hyn sy’n agored i niwed yn cael eu diwallu.

Y cefndir

Yn ystod dau ymchwiliad diweddar gan bwyllgorau’r Cynulliad (sef  Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ac Atal Hunanladdiad),), mae Aelodau’r Cynulliad wedi clywed gan gynrychiolwyr yr heddlu bod swm cynyddol o adnoddau’r heddlu yn cael eu defnyddio i reoli argyfyngau iechyd meddwl.

Iechyd Meddwl a phlismona

Mae’r Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl yn gytundeb cenedlaethol rhwng asiantaethau iechyd, asiantaethau cyfiawnder troseddol ac asiantaethau gofal cymdeithasol sy’n nodi sut y bydd gwasanaethau ac asiantaethau sy’n ymwneud â gofal a chymorth i bobl mewn argyfwng iechyd meddwl yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu’r cymorth angenrheidiol. Mae’n cynnwys trefniadau ar gyfer rhagor o waith ar y cyd a rhannu gwybodaeth yn well rhwng asiantaethau.

Dalfa’r heddlu

Mae Arolygon o ddalfeydd yr heddlu yng Nghymru wedi dangos, yn gyffredinol, bod y ddarpariaeth gofal iechyd yn dda. Mae tystiolaeth hefyd yn sgîl arolygon ar y cyd o ddalfeydd yr heddlu bod gweithio mewn partneriaeth yn gwella, gan gynnwys gwaith ar y cyd i fynd i’r afael â phryderon am bobl a gedwir dan adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl sy’n cael eu rhoi yn y ddalfa.

Mae adran 136 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn galluogi swyddog heddlu i symud unigolyn o fan cyhoeddus, pan mae’n nhw’n credu bod yr unigolyn yn dioddef o anhwylder meddwl a bod arno angen gofal a rheolaeth ar unwaith, ac i’w gludo i fan diogel, er enghraifft, cyfleuster iechyd neu gyfleuster gofal cymdeithasol. Mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft, pe bai ymddygiad y person yn peri risg uchel, na ellir ei reoli, i eraill), gall y man diogel fod yn ddalfa’r heddlu. Mae Adran 136 hefyd yn nodi mai pwrpas cadw person yw, i’w alluogi i gael ei asesu gan feddyg a gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol cymeradwy (er enghraifft, gweithiwr cymdeithasol neu nyrs wedi’i hyfforddi’n arbennig), ac i wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol ar gyfer triniaeth neu ofal ar gyfer yr unigolyn.

Yr hyn a wyddom ar sail adroddiadau arolygu yw bod rhai pobl yn cael eu cadw yn y ddalfa oherwydd eu bod yn berygl iddynt hwy eu hunain neu i eraill, nid oherwydd eu bod wedi cyflawni trosedd. Mae llawer o’r achosion hyn yn cynnwys plant, pobl â phroblemau iechyd meddwl, neu bobl hŷn sy’n dioddef o ddementia. Mae’r heddlu bron yn gwbl ddibynnol ar asiantaethau eraill, sef y gwasanaethau iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol yn bennaf, i ddarparu gwasanaethau sy’n dargyfeirio pobl mewn gwendid i ffwrdd o’r ddalfa, neu i ddarparu mesurau diogelu pan fydd pobl agored i niwed yn y ddalfa (fel gofal iechyd, neu lety arall ar gyfer plant).

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/02/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu