Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Bil gan Lywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Y Bil

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • gwahardd taliadau penodol a wneir mewn cysylltiad â chaniatáu ac adnewyddu contractau galwedigaethol safonol, neu barhau â chontractau o’r fath; ac
  • ymdrin ag adneuon dros dro.

Mae rhagor o fanylion am y Bil i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag ef.

Cam cyfredol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-2.png

Mae’r Bil bellach wedi cyrraedd Cyfnod 1. Mae esboniad o’r gwahanol gyfnodau yn ystod taith Biliau drwy’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cofnod o’r broses ddeddfu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod taith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil: 11 Mehefin 2018

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

Datganiad y Llywydd: 11 Mehefin 2018

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Mehefin 2018

Geirfa’r Gyfraith

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor galwad am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar 7 Medi 2018.

Gohebiaeth

Llythyr ar y cyd gan randdeiliaid (23 Gorffennaf 2018)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio (4 Medi 2018)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio (28 Medi 2018)

Crynodeb trafodaethau grwpiau ffocws

 

Crynodeb o gyflwyniadau i’r Dialogue ar-lein (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

Fideo Spark

Tudalen Dialogue

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb i’n tudalen dialogue, gofynnwn ichi ddefnyddio’r linc isod:

https://senedd.dialogue-app.com/improving-access-to-private-sector-housing-2013-renting-homes-fees-etc-wales-bill-gwella-mynediad-at-dai-yn-y-sector-preifat-y-bil-rhentu-cartrefi-ffioedd-etc-cymru

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

13 Mehefin 2018

Trafod sut y bydd y Pwyllgor yn ymdrin â gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

Preifat

13 Mehefin 2018

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

21 Mehefin 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Trafod y materion allweddol

Preifat

Preifat

11 Hydref 2018

Trafodaeth breifat ar gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

Bu’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

24 Medi 2018

Sesiyn Tystiolaeth Lafar – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

24 Medi 2018 trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 24 Medi 2018

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar y Bil (PDF, 539kB) ar 24 Hydref 2018

 

Llythyr gan y Prif Weinidog - 14 Tachwedd 2018

 

Llythyr at Brif Weinidog Cymru - 24 Hydref 2018

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Hydref 2018

Sesiyn Tystiolaeth Lafar – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

3 Hydref 2018 trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 3 Hydref 2018

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 24 Hydref 2018 (PDF, 407KB).

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Tachwedd 2018.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Tachwedd 2018.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 7 Tachwedd 2018. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Tachwedd 2018 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 1 i 4; Atodlen 1; Adrannau 5 i 9; Atodlen 2; Adrannau 9 i 25; Teitl hir.

Bydd ystyriaeth Cyfnod 2 yn digwydd mewn cyfarfod Pwyllgor ar 29 Tachwedd 2018. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw pum diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod pan gânt eu hystyried.

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 20 Tachwedd 2018

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4: Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu