Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Bil gan Lywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Y Bil

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • gwahardd taliadau penodol a wneir mewn cysylltiad â chaniatáu ac adnewyddu contractau galwedigaethol safonol, neu barhau â chontractau o’r fath; ac
  • ymdrin ag adneuon dros dro.

Mae rhagor o fanylion am y Bil i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag ef.

Cam cyfredol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-1.png

Mae’r Bil bellach wedi cyrraedd Cyfnod 1. Mae esboniad o’r gwahanol gyfnodau yn ystod taith Biliau drwy’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cofnod o’r broses ddeddfu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod taith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil: 11 Mehefin 2018

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

Datganiad y Llywydd: 11 Mehefin 2018

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Mehefin 2018

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth, a fydd yn cau ar 7 Medi 2018.

Tudalen Dialogue

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb i’n tudalen dialogue, gofynnwn ichi ddefnyddio’r linc isod:

https://senedd.dialogue-app.com/improving-access-to-private-sector-housing-2013-renting-homes-fees-etc-wales-bill-gwella-mynediad-at-dai-yn-y-sector-preifat-y-bil-rhentu-cartrefi-ffioedd-etc-cymru

Fideo Sbarc

Gwyliwch ein fideo Sbarc i ddysgu rhagor am y Bil a sut i gyfrannu at ein gwaith craffu

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

13 Mehefin 2018

Trafod sut y bydd y Pwyllgor yn ymdrin â gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

Preifat

13 Mehefin 2018

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

21 Mehefin 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

 

 

19 Medi 2018

Trafod y materion allweddol

 

 

11 Hydref 2018

Trafodaeth breifat ar gynnwys yr adroddiad

 

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn.  Mae rhagor o wybodaeth am benderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i’r Broses Ddeddfu.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4: Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu