Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_02.jpg

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi cytuno i gynnal  ymchwiliad i Gyflwr Ffyrdd yng Nghymru.

Crynodeb

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar:

 • Cyflwr y rhwydwaith o ffyrdd lleol, y cefnffyrdd a’r traffyrdd, a’r dull o’u cynnal a’u cadw;
 • Cyflawni prosiectau gwella ar y rhwydwaith o ffyrdd lleol, y cefnffyrdd a’r traffyrdd; ac
 • I ba raddau y mae’r dulliau o gynnal a chadw a gwella priffyrdd yn gynaliadwy.

Cylch gorchwyl

 • Cyflwr presennol y ffyrdd yng Nghymru, ac a yw’r dull o ariannu a chyflawni rhaglenni cynnal a chadw ar gyfer y rhwydwaith o ffyrdd lleol, y cefnffyrdd a’r traffyrdd yng Nghymru yn effeithiol, yn cael eu rheoli i amharu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr ffyrdd, ac yn darparu gwerth am arian;
 • A yw’r prosiectau gwella mawr ar y rhwydwaith o ffyrdd lleol, y cefnffyrdd a’r traffyrdd yn cael eu blaenoriaethu, eu hariannu, eu cynllunio a’u cyflawni’n effeithiol, ac yn rhoi gwerth am arian. Mae materion perthnasol yn cynnwys y dull gweithredu o gynnwys contractwyr yn gynnar, a’r cyfleoedd a gynigir gan Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol Llywodraeth Cymru; ac
 • A yw Cymru yn gynaliadwy o ran cynnal a chadw a gwella ei rhwydwaith ffyrdd yng nghyd-destun deddfwriaeth allweddol megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

 

Cystadleuaeth ffotograffiaeth

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn gofyn i chi dynnu llun ar gamera sy'n dangos Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

 

Yr Ymchwiliad – Beth ydyw?

Bydd ymchwiliad newydd yn edrych ar gyflwr y ffyrdd yng Nghymru a'r hyn sy'n cael ei wneud i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol.

 

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Cynulliad Cenedlaethol yn edrych ar gyflwr presennol ffyrdd yng Nghymru ac a yw'r modelau cyllido a chynnal a chadw sydd ar waith yn darparu gwerth am arian.

 

Yn ôl adroddiadau diweddar yn y cyfryngau, byddai'n cymryd 24 mlynedd i fynd i'r afael â'r gwaith atgyweirio sydd wedi cronni ledled y wlad.

 

Bydd y Pwyllgor hefyd yn edrych ar hyfywedd prosiectau mawr o bwys a'u gwerth am arian fel ffordd osgoi'r M4 o amgylch Casnewydd, rhaglen ddeuoli'r A465 rhwng Gilwern a Brynmawr, ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd, a ffordd osgoi'r Drenewydd. Mae costau'r ffordd osgoi eisoes yn uwch nag £1 biliwn, ac yn ôl cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru disgwylir i'r gwaith ar yr A465 hefyd gostio mwy na'r gyllideb.

 

“Mae tyllau ar y ffordd a ffyrdd sydd mewn cyflwr gwael yn peri rhwystredigaeth i ni gyd. Yn ogystal â gwneud siwrnai'n anghyfforddus gallant wneud niwed difrifol i economi a chymdeithas Cymru,” meddai Russell George AC, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

 

Y gwobrau

Bydd y ffotograffau gorau yn rhan o arddangosfa gyhoeddus a byddant yn cael eu harddangos yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd. Bydd llun yr enillydd yn cael ei ddangos ar glawr yr adroddiad hefyd. Bydd yr enillydd a'r rhai sydd wedi dod yn agos i'r brig yn cael print o'u llun a bydd yr enillydd yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad lansio'r adroddiad. 

 

Y panel beirniadu

Bydd y panel beirniadu yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad sy'n aelodau o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, sy'n cynnal yr ymchwiliad.

Amserlen

 • Mae'r gystadleuaeth yn agor ar Ddydd Iau 7 Mehefin 2018
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 hanner dydd ar Ddydd Gwener 13 Gorffennaf 2018 
 • Cyhoeddir yr enillwyr ar Ddydd Llun23 Gorffennaf 2018.

 

Sut i ymgeisio

Mae rhai ffyrdd yng Nghymru yn cael eu hadnabod yn ffyrdd “heb eu mabwysiadu”, felly preswylwyr, yn hytrach na Llywodraeth Cymru neu'r awdurdod lleol, sy'n gyfrifol amdanynt. Gellir ond derbyn lluniau o ffyrdd wedi'u mabwysiadu, sy'n rhan o gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru neu awdurdodau lleol.

 

Dylid anfon ceisiadau dros e-bost i: seneddallgymorth@cynulliad.cymru

Dylech gynnwys y canlynol gyda'ch llun:

 • Eich enw llawn
 • Rhif ffôn
 • Y dyddiad y cymerwyd eich llun
 • Lleoliad eich llun

Ni ddylech gyflwyno llun cyn darllen ein telerau ac amodau a hysbysiad preifatrwydd

 

Cyfryngau cymdeithasol

Hyrwyddir y gystadleuaeth drwy Twitter (@SeneddESS) a gellir gweld rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad uchod.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/03/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu