Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru

Ym mis Rhagfyr 2017, cytunodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i gynnal ymchwiliad byr i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

Cylch gorchwyl:

Roedd y cylch gorchwyl yn cynnwys ystyried y canlynol:

  • effeithiolrwydd Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) o ran atal cysgu ar y stryd;
  • graddfa cysgu ar y stryd yng Nghymru a digonolrwydd y data;
  • achosion cysgu ar y stryd a’r cynnydd ymddangosol diweddar yn nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd;
  • effeithiolrwydd ac argaeledd gwasanaethau, gan gynnwys llety brys; a’r
  • camau i atal ac ymdrin â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

Casglu tystiolaeth

 

Daeth 22 o gyflwyniadau ysgrifenedig i law’r Pwyllgor a chynhaliodd chwe sesiwn tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid a'r Gweinidog Tai ac Adfywio. Gellir gweld yr ymatebion ysgrifenedig a rhestr o'r dystiolaeth lafar a glywyd isod.

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Bywyd ar y strydoedd: atal a mynd i’r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru yn Ebrill 2018.

 

Wrth gyhoeddi'r adroddiad, dywedodd John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

 

“Clywsom gan amrywiaeth o sefydliadau sy’n cefnogi pobl sy’n cysgu ar y stryd a chan arbenigwyr sydd wedi cwblhau gwaith ymchwil helaeth yn y maes pwnc hwn. Efallai yn bwysicach fyth, clywsom gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o fyw ar y stryd ond sydd wedi cael cefnogaeth i lety ers hynny. Clywsom hanesion. Clywsom hanesion cynhyrfus o beth arweiniodd iddynt gysgu ar y stryd.”

 

Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb i’r adroddiad yn Mehefin 2018. Cafwyd dadl ar yr adroddiad ac ymateb y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mehefin 2018.

 

Diweddariad

 

Ar ôl cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cysgu Allan Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2018, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ddilynol gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

Yn ei gyfarfod ar 5 Mehefin 2019, cytunodd y Pwyllgor i gynnal gwaith dilynol ychwanegol ar ei ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ewch i’w dudalen hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/01/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu