Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Bil Pwyllgor a gyflwynwyd gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar y pryd. Awdurdododd y Pwyllgor Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, fel yr Aelod newydd sy’n gyfrifol am y Bil, o 7 Tachwedd 2018. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n gosod pwerau newydd i’r Ombwdsmon:

  • dderbyn cwynion llafar;
  • ymchwilio ar ei liwt ei hun;
  • ymchwilio i driniaeth feddygol breifat gan gynnwys gofal nyrsio ('gwasanaethau iechyd preifat') mewn llwybr iechyd cyhoeddus / preifat; ac
  • ymgymryd â rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau o ran ymdrin â chwynion.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-2.png

 

Mae’r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:
2 Hydref 2017

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF, 344KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 2 Hydref 2017 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 2 Hydref 2017 (PDF, 52KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (PDF, 49KB)

 

Cyfnod 1: Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 5 Hydref 2017.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 1 Rhagfyr 2017.

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 1.32 MB)

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i adroddiad Cyfnod 1  (20 Mawrth 2018) (PDF, 284KB)

 

Ymgynghoriad

Llythyr oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (16 Hydref 2017)

 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr Archwilydd Cyffredinol Cymru  (7 Tachwedd 2017)

 

Llythyr gan Adam Price AC  (28 Tachwedd 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (18 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon  (18 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban  (18 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (22 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Hospice UK

 

Llythyr gan Adam Price AC (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (Saesneg yn unig) (22 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (10 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (17 Ionawr 2018)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor ar Bopeth (Saesneg yn unig)  (19 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (30 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan y Cadeirydd at Adam Price AC (20 Chwefror 2018) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (17 Ebrill 2018)

 

Llythyr at Simon Thomas AC (15 Mai 2018)

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod a’r Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

5 Hydref 2017

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(preifat)

Preifat

Preifat

25 Hydref 2017

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

29 Tachwedd 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

7 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

13 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Ionawr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Ionawr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Mawrth 2018

Trafodaeth breifat am gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

7 Mawrth 2018

Trafodaeth breifat am gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod a’r Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Gweld y cyfarfod

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Gweld y cyfarfod

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 666KB)

 

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – 20 Mawrth 2018 (PDF, 218KB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (Gorffennaf 2018) (PDF, 2MB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (fersiwn gyda diwygiadau wedi’u nodi) (Gorffennaf 2018) (PDF, 3MB)

Cyfnod 1:  Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2018.

 

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Gorffennaf 2018.

 

Cyfnod 2:  Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 22 Mawrth 2018. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 9 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 to 13; Atodlen 2, Adrannau 14 – 30; Atodlen 3; Adrannau 31 – 42; Atodlen 4; Adrannau 43 – 74; Atodlen 5; Adrannau 75 – 80; Adran 1; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Ionawr 2019 fersiwn 2

Tabl Diben ac Effaith – 16 Ionawr 2019 fersiwn 3

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 18 Ionawr 2019 fersiwn 2

Tabl Diben ac Effaith – 18 Ionawr 2019 fersiwn 2

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 21 Ionawr 2019

Tabl Diben ac Effaith – 21 Ionawr 2019 fersiwn 2

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 24 Ionawr 2019

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli - 31 Ionawr 2019

Grwpio Gwelliannau – 31 Ionawr 2019

 

Cynhelir trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor ar ddydd Iau 31 Ionawr 2019.

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ochr dde’r dudalen.)

 

Cyfnod 3: y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 3, dechreuodd Cyfnod 3 ar 1 Chwefror 2019. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Cynhelir ystyriaeth Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2019 pan drafodir y gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2). Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw pum diwrnod gwaith (6 Mawrth) cyn dyddiad y cyfarfod pan gânt eu hystyried.

 

Cyfnod 4:  Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6222

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu