Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc

Cael tystiolaeth

Ystyrir mai anweithgarwch corfforol yw’r pedwerydd prif ffactor risg dros farwolaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif yn flaenorol mai cost anweithgarwch corfforol i Gymru yw £650 miliwn y flwyddyn. Rydym yn gwybod bod plant actif yn fwy tebygol o ddod yn oedolion actif ac rydym hefyd yn gwybod pa mor bwysig yw gweithgarwch corfforol wrth fynd i’r afael â gordewdra. Yn y cyd-destun hwn, mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn galw am dystiolaeth ar y canlynol:

  • Beth ydym yn ei wybod am lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith plant yng Nghymru? Pa mor gadarn yw’r data ar y mater hwn?
  • Gwahaniaethau mewn agweddau yn seiliedig ar ryw at gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yng Nghymru, a chyfleoedd ar ei gyfer.
  • Y graddau y mae polisïau Llywodraeth Cymru wedi’u hanelu at boblogaethau cyfan a/neu grwpiau penodol, a pha effaith y caiff y dull hwnnw ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd.
  • Rhwystrau i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith plant yng Nghymru, ac enghreifftiau o arfer da wrth sicrhau cynnydd mewn gweithgarwch corfforol, ac ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.
  • Canllawiau gweithgarwch corfforol a sut rydym yn meincnodi ffitrwydd corfforol ymysg plant.
  • Mesur, gwerthuso ac effeithiolrwydd rhaglenni Llywodraeth Cymru a chynlluniau wedi’u hanelu at hyrwyddo gweithgarwch corfforol plant.
  • Gwerth am arian gwariant Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ymarfer corff ymysg plant.
  • Rôl ysgolion, rhieni a chyfoedion wrth annog gweithgarwch corfforol, a rôl Chwaraeon Cymru, GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru o ran gwella lefelau gweithgarwch corfforol.

 

Yn dilyn ei waith craffu diwedd ar Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn rhagweld y bydd yr ymchwiliad hwn yn helpu i lywio ei gyfraniad i ddatblygiad y strategaeth gordewdra genedlaethol sy’n ofynnol gan y ddeddfwriaeth honno. Bydd yr ymchwiliad hwn hefyd yn ytyried argymhellion yr adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y panel annibynnol yn dilyn ei adolygiad o Chwaraeon Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu