Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Yn ôl y Memorandwm Esboniadol a ddaeth ynghyd â'r Bil, ei ddiben a'r effaith y bwriedir iddo'i chael yw sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu'n barhaus ac yn effeithiol. Ei nod yw cefnogi agenda'r bartneriaeth gymdeithasol y gellir ei ddefnyddio er mwyn sicrhau gwelliant parhaus gwasanaethau cyhoeddus allweddol yng Nghymru.

 

Mae'r Bil am gyflwyno newidiadau sy'n tynnu rhai o ddarpariaethau Deddf Undebau Llafur 2016, a wnaethpwyd gan Lywodraeth y DU, wrth iddynt yn hytrach fod yn gymwys i awdurdodau datganoledig Cymru. Dyma'r darpariaethau sydd i gael eu tynnu:

 

  • y trothwy pleidleisio sy'n 40 y cant ar gyfer gweithredu diwydiannol sy'n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus pwysig.
  • pwerau i gynnwys cyhoeddi gwybodaeth am amser cyfleusterau ynghyd â gosod gofynion ar gyflogwyr yn y sector cyhoeddus mewn cysylltiad â thalu am amser cyfleusterau
  • cyfyngiadau ar gyflogwyr mewn cysylltiad â didynnu taliad tanysgrifiadau undeb o gyflogau.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Deddf

Daeth Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 (gwe-fan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwe-fan allanol) ar 7 Medi 2017

Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 16 Ionawr 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (PDF 60KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 731KB)

 

Datganiad y Llywydd (PDF 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 16 Ionawr 2017 (PDF 53 KB)

 

Gohebiaeth gan y Llywydd: 16 Ionawr 2017 (PDF 509KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Bil yr Undebau Llafur (Cymru): 18 Ionawr 2017

 

Geirfa’r Gyfraith (PDF 63KB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF 1.05MB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ystyriaeth y Pwyllgor

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Rhagfyr 2016

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Prifat)

(Preifat)

(Preifat)

2 Chwefror 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

16 Chwefror 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

9 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

23 Mawrth 2017

Trafodiaeth prifat am cynnwys yr adroddiad

 

 

29 Mawrth 2017

Trafodiaeth prifat am cynnwys yr adroddiad

 

 

 

Cofnododd y tîm allgymorth drafodaethau grwpiau ffocws i lywio gwaith y Pwyllgor o graffu ar y Bil. (Saesneg yn unig).

 

Ystyriodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

6 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Mawrth 2017

Ystyried adroddiad drafft

(Preifat)

(Preifat)

3 Ebrill 2017

Ystyried adroddiad drafft

 (Preifat)

(Preifat)

 

Yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mawrth 2017:

 

Ystyriodd y  Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiad canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

8 Chwefror 2017

Goblygiadau ariannol y Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

(Preifat)

(Preifat)

 

Gohebiaeth

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - 15 Chwefror 2017 (PDF 452 KB)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 3 Mawrth 2017 (PDF, 164KB)

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid - 17 Mawrth 2017 (PDF, 166KB)

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 27 Mawrth 2017 (PDF 164 KB)

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 7 Ebrill 2017. (PDF 1.09 MB)

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar y Bil ar 7 Ebrill 2017. (PDF 860.35 KB)

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Mai 2017.

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil yr Undebau Llafur (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Mai 2017.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2017.

 

Cofnodion Cryno: 15 Mehefin 2017

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 16 Mai 2017 (PDF 59KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 2 Mehefin 2017 (PDF 73KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 2 Mehefin 2017 (PDF 204KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli –15 Mehefin 2017 (PDF 71.1 KB)

Grwpio Gwelliannau – 15 Mehefin 2017 (PDF 63.3 KB)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru), fel y'i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen) (PDF 65.9 KB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (PDF 789.79 KB)

        

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Gorffennaf 2017.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Gorffennaf 2017

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 11 Gorffennaf 2017

Grwpio Gwelliannau – 11 Gorffennaf 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru), fel y’i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 3 (Ni dderbyniwyd unrhyw welliannau yn ystod Cyfnod 3)

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 18 Gorffennaf 2017 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Y Bil, fel y’i pasiwyd

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

Mae'r cyfnod o bedair wythnos wedi dod i ben. Mae'r breinlythyrau ar gyfer y Bil wedi cael eu cyflwyno i Ei Mawrhydi y Frenhines ar gyfer Cydsyniad Brenhinol.

 

Ysgrifenodd y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil yr Undebau Llafur (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol 7 Medi 2017

 

Crynodeb o’r Ddeddf

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/12/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu