Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Yn ôl y Memorandwm Esboniadol a ddaeth ynghyd â'r Bil, ei ddiben a'r effaith y bwriedir iddo'i chael yw sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu'n barhaus ac yn effeithiol. Ei nod yw cefnogi agenda'r bartneriaeth gymdeithasol y gellir ei ddefnyddio er mwyn sicrhau gwelliant parhaus gwasanaethau cyhoeddus allweddol yng Nghymru.

 

Mae'r Bil am gyflwyno newidiadau sy'n tynnu rhai o ddarpariaethau Deddf Undebau Llafur 2016, a wnaethpwyd gan Lywodraeth y DU, wrth iddynt yn hytrach fod yn gymwys i awdurdodau datganoledig Cymru. Dyma'r darpariaethau sydd i gael eu tynnu:

 

  • y trothwy pleidleisio sy'n 40 y cant ar gyfer gweithredu diwydiannol sy'n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus pwysig.
  • pwerau i gynnwys cyhoeddi gwybodaeth am amser cyfleusterau ynghyd â gosod gofynion ar gyflogwyr yn y sector cyhoeddus mewn cysylltiad â thalu am amser cyfleusterau
  • cyfyngiadau ar gyflogwyr mewn cysylltiad â didynnu taliad tanysgrifiadau undeb o gyflogau.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Cyfnod 1

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 16 Ionawr 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (PDF 60KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 731KB)

 

Datganiad y Llywydd (PDF 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 16 Ionawr 2017 (PDF 53 KB)

 

Gohebiaeth gan y Llywydd: 16 Ionawr 2017 (PDF 509KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Bil yr Undebau Llafur (Cymru): 18 Ionawr 2017

 

Geirfa’r Gyfraith (PDF 63KB)

 

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ystyriaeth y Pwyllgor

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Rhagfyr 2016

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Prifat)

(Preifat)

(Preifat)

2 Chwefror 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

16 Chwefror 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

9 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

23 Mawrth 2017

Trafodiaeth prifat am cynnwys yr adroddiad

 

 

29 Mawrth 2017

Trafodiaeth prifat am cynnwys yr adroddiad

 

 

 

Cofnododd y tîm allgymorth drafodaethau grwpiau ffocws i lywio gwaith y Pwyllgor o graffu ar y Bil. (Saesneg yn unig).

 

Ystyriodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

6 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Mawrth 2017

Ystyried adroddiad drafft

(Preifat)

(Preifat)

3 Ebrill 2017

Ystyried adroddiad drafft

 (Preifat)

(Preifat)

 

Yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mawrth 2017:

 

 

 

Ystyriodd y  Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiad canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

8 Chwefror 2017

Goblygiadau ariannol y Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

(Preifat)

(Preifat)

 

Gohebiaeth

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 3 Mawrth 2017 (PDF, 164KB)

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid - 17 Mawrth 2017 (PDF, 166KB)

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 27 Mawrth 2017 (PDF 164 KB)

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/12/2016

Dogfennau

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu