Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Alun Davies AC, y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.  Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).  Mae hyn yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol ynghylch anghenion addysgol arbennig (AAA) ac asesu plant a phobl ifanc ag anawsterau a/neu anableddau dysgu sydd mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

 

Mae’r Bil hefyd yn cynnal Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC), sy’n gwneud darpariaeth i blant, eu rhieni a phobl ifanc apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod lleol mewn perthynas ag ADY y plentyn neu’r person ifanc, gan ei ailenwi’n Dribiwnlys Addysg Cymru.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Cyfnod 1

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd.  Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 12 Rhagfyr 2016

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol – Chwefror 2017

 

Memorandwm Esboniadol

 

Memorandwm Esboniadol: Diwygiadau i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth sydd i’w gwneud o dan y Bil

 

Datganiad y Llywydd

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil

 

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn gan y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Blog Gwasanaeth Ymchwil

 

Geirfa’r Gyfraith

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y  Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol. Mae'n ofynnol i'r Pwyllgor gynnal ei waith craffu ac adrodd erbyn 12 Mai 2017.

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

14 Rhagfyr 2016

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

12 Ionawr 2017

 

y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

18 Ionawr 2017

TSANA

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

 

26 Ionawr 2017

Cynhadledd i Randdeiliaid

Crynodeb o'r Dystiolaeth

(Preifat)

 

9 Chwefror 2017

Digwyddiad gyda Rhieni

Crynodeb o’r Dystiolaeth

(Preifat)

 

2 Mawrth 2017

 

Sesiynau Tystiolaeth

 

 

Trawsgrifiad

 

 

Gweld Cyfarfod

 

8 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth

 

Trawsgrifiad

 

 

Gweld Cyfarfod

 

16 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth

 

Trawsgrifiad

 

Gweld Cyfarfod

Dim cyfarfod

Arolwg y Bil ADY gyda phlant a phobl ifanc

Crynodeb o'r ymatebion

Dim cyfarfod

Dim cyfarfod

Arolwg y Bil ADY gyda rhieni / gofalwyr

Crynodeb o'r ymatebion

Dim cyfarfod

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

27 Chwefror 2017

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (Aelod sy’n gyfrifol)

 

Trawsgrifiad

 

 

Gweld Cyfarfod

 

3 Ebrill 2017

Ystyried adroddiad drafft

(Preifat)

(Preifat)

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

19 Ionawr 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

(Preifat)

(Preifat)

8 Chwefror 2017

Y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Trawsgrifiad (PDF, 767KB)

Gweld Cyfarfod

Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 8 Mawrth 2017 (PDF, 320KB)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Gareth Rogers

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu