Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Alun Davies AC, y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.  Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).  Mae hyn yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol ynghylch anghenion addysgol arbennig (AAA) ac asesu plant a phobl ifanc ag anawsterau a/neu anableddau dysgu sydd mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

 

Mae’r Bil hefyd yn cynnal Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC), sy’n gwneud darpariaeth i blant, eu rhieni a phobl ifanc apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod lleol mewn perthynas ag ADY y plentyn neu’r person ifanc, gan ei ailenwi’n Dribiwnlys Addysg Cymru.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Cyfnod 2

Mae’r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd.  Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 12 Rhagfyr 2016

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol – Chwefror 2017

 

Memorandwm Esboniadol

 

Memorandwm Esboniadol: Diwygiadau i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth sydd i’w gwneud o dan y Bil

 

Datganiad y Llywydd

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil (Adolygwyd – gweler isod)

 

Pwyllgor Busnes: Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried y Bil

 

Pwyllgor Busnes: Amserlen a ddiwygiwyd ymhellach ar gyfer ystyried y Bil

 

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn gan y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Blog Gwasanaeth Ymchwil

 

Geirfa’r Gyfraith

 

Cyrnodeb o Fil

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol.

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

14 Rhagfyr 2016

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

12 Ionawr 2017

y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

18 Ionawr 2017

TSANA

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

26 Ionawr 2017

Cynhadledd i Randdeiliaid

Crynodeb o'r Dystiolaeth

(Preifat)

9 Chwefror 2017

Digwyddiad gyda Rhieni

Crynodeb o’r Dystiolaeth

(Preifat)

2 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

8 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

16 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

22 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

Dim cyfarfod

Arolwg y Bil ADY gyda phlant a phobl ifanc

Crynodeb o'r ymatebion

Dim cyfarfod

Dim cyfarfod

Arolwg y Bil ADY gyda rhieni / gofalwyr

Crynodeb o'r ymatebion

Dim cyfarfod

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 24 Mai 2017. (PDF, 4MB)

 

Ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg -  17 Gorffennaf 2017 (PDF, 421KB)

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

27 Chwefror 2017

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (Aelod sy’n gyfrifol)

Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod

3 Ebrill 2017

Ystyried adroddiad drafft

(Preifat)

(Preifat)

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar y Bil (PDF, 1MB) ar 24 Mai, 2017

 

Gwnaeth y Gweinidog gydnabod yr adroddiad drwy anfon llythyr (PDF, 230KB) ar 7 Mehefin 2017.

 

Ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaeth -  17 Gorffennaf 2017 (PDF, 384KB)

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

 

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

19 Ionawr 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

(Preifat)

(Preifat)

8 Chwefror 2017

Y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Trawsgrifiad (PDF, 767KB)

Gweld Cyfarfod

Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 8 Mawrth 2017 (PDF, 320KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (PDF, 456KB)

 

Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 7 Mehefin 2017 (PDF, 230 KB)

 

Ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid - 17 Gorffennaf 2017 (PDF, 343KB)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Mehefin 2017.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Bydd y penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn yn cael ei gynnig ar ôl toriad yr haf. 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 7 Mehefin 2017.

 

Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried trafodion Cyfnod 2

 

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd i waredu gwelliannau yn ei gyfarfod ar ddydd Mercher 4 Hydref 2017. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau i’w hystyried yn y cyfarfod hwn bydd dydd Mercher 27 Medi 2017. Bydd angen i’r Cynullliad basio’r penderfyniad ariannol yn gyntaf.

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 30 Mehefin 2017

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 30 Mehefin 2017

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 21 Gorffennaf 2017

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 21 Gorffennaf 2017 (PDF, 224KB)

Blog Gwasanaeth Ymchwil: Awst 2017

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Gareth Rogers

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu