Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Cyllid.

 

Gwybodaeth am y Bil

Mae’r Bil yn ymdrin â’r meysydd canlynol:

 

  • Y diffiniad o "warediad trethadwy" y codir Treth Gwarediadau Tirlenwi arno.
  • Yr hyn sydd dan sylw pan sonnir am safle tirlenwi awdurdodedig a’r hyn a ddisgwylir gan weithredwyr safleoedd tirlenwi o ran eu hatebolrwydd i dalu Treth Gwarediadau Tirlenwi, y ddyletswydd i gofrestru gydag Awdurdod Cyllid Cymru, sut i gadw cyfrifon ar gyfer Treth Gwarediadau Tirlenwi ac ati;
  • Sut y mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn gymwys i warediadau a wneir mewn mannau eraill heblaw safleoedd tirlenwi awdurdodedig a phwy sy’n atebol am dalu Treth Gwarediadau Tirlenwi ar warediadau o’r fath.
  • Sut y caiff y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ei chyfrifo, pa gyfradd dreth a fydd yn gymwys a pha esemptiadau, rhyddhadau a chredydau a allai fod yn gymwys;
  • Dyletswyddau ar drethdalwyr i wneud taliadau a thalu cosbau a llog o dan rai amgylchiadau; ac
  • Archwilio safleoedd er mwyn penderfynu a yw person yn atebol am dalu Treth Gwarediadau Tirlenwi, a rhannu gwybodaeth rhwng awdurdodau cyhoeddus penodol at ddibenion Treth Gwarediadau Tirlenwi.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Cyfnod 2

Mae’r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil: 28 Tachwedd 2016

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 303KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd - 28 Tachwedd 2016 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil – 28 Tachwedd 2016 (PDF, 52KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) – 29 Tachwedd 2016

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 947KB)

 

Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – 13 Rhagfyr 2016 (PDF, 938KB)

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil (PDF, 144KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 11 Ionawr 2017.

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

1 Rhagfyr 2016

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

15 Rhagfyr 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

15 Rhagfyr 2016, Trawsgrifiad (PDF, 221KB)

Gweld cyfarfod 15 Rhagfyr 2016

11 Ionawr 2017

Sesiwn dystiolaeth lafar 

11 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 414KB)

Gweld cyfarfod 11 Ionawr 2017

19 Ionawr 2017

Sesiwn dystiolaeth lafar 

19 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 742KB)

Gweld cyfarfod 19 Ionawr 2017

25 Ionawr 2017

Sesiwn dystiolaeth lafar 

25 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 675KB)

Gweld cyfarfod 25 Ionawr 2017

2 Chwefror 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

2 Chwefror 2017, Trawsgrifiad (PDF, 673KB)

Gweld cyfarfod 2 Chwefror 2017

16 Chwefror 2017

Trafodaeth breifat ar gynnwys yr adroddiad

(Preifat)

(Preifat)

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

9 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Aelod sy’n gyfrifol)

 

9 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 318KB)

Gweld cyfarfod 9 Ionawr 2017

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - 4 Ionawr 2017 (PDF, 148KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 31 Ionawr 2017 (PDF, 171KB)

Llythyr gan Deloitte LLP – Cadarnhad o’r dystiolaeth lafar a ddarparwyd ar 25 Ionawr 2017 (Saesneg yn unig) (PDF, 40KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 15 Chwefror 2017 (PDF, 618KB)

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid - 20 Mawrth 2017 (PDF, 136KB)

 

Adroddiadau’r Pwyllgorau

Adroddiad Cynfod 1 y Pwyllgor Cyllid – Mawrth 2017 (PDF, 3MB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid - 20 Mawrth 2017 (PDF, 398KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid - Atodiad A - Argymhelliad 5 (PDF, 424KB)

Llythyr gan Jane Ellison MP - 17 Mawrth 2017 (Saesneg yn unig) (PDF, 478KB)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Adroddiad ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) – Mawrth 2017 (PDF, 883KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 20 Mawrth 2017 (PDF, 711KB)

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2017, gwrthododd y Cynulliad egwyddorion cyffredinol y Bil.

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2017.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 22 Mawrth 2017. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Bydd ystyriaeth Cyfnod 2 yn digwydd mewn cyfarfod Pwyllgor ar 11 Mai 2017. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw pum diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod pan gânt eu hystyried.

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 22 Mawrth 2017 (PDF, 71KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith - 22 Mawrth 2017 (PDF, 206KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Bethan Davies

Rhif ffôn: 0300 200 6372

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Cyfeiriad e-bost: SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

 

 

 

Math o fusnes: Bil

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/08/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu