Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Nodwyd mai bwriad y Bil oedd diwygio'r sail gyfreithiol dros rentu cartref gan landlord preifat neu landlord cymunedol, gan gynnwys awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig.

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn gyfraith yng Nghymru (gwe-fannau allanol) ar 18 Ionawr 2016.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 9 Chwefror 2015

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) – fel y’i cyflwynwyd (PDF 991KB)

 

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) – Memorandwm Esboniadol (PDF 1.50MB)

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol (9 Chwefror 2015) (PDF 125KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil (PDF 62KB)

 

Datganiad o Fwriad Polisi (PDF 758KB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF 946KB)

 

Geirfa’r Gyfraith: Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (PDF 167KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar 27 Mawrth 2015.

 

Yr amserlen o ran tystiolaeth lafar (PDF 36KB)

 

Wnaeth y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

22 Abrill 2015
30 Ebrill 2015
6 Mai 2015
14 Mai 2015
20 Mai 2015
10 Mehefin 2015 (preifat)
18 Mehefin 2015 (preifat)

 

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi:

16 Ebrill 2015 (PDF 346KB)

7 Mai 2015 (PDF 176KB)

14 Mai 2015 (PDF 1MB)

9 Mehefin 2015 (PDF 955KB)

 

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid, 28 Mai 2015 (Saesneg yn unig) (PDF 131KB)

 

Adroddiad Cyfnod 1 Pwyllgor (PDF 1.21MB)

 

Adroddiad Cyfnod 1 Pwyllgor - crynodeb o’i gasgliadau a’i argymhellion (PDF 459KB)

 

Fideo byr o’r Cadeirydd yn trafod adroddiad y Pwyllgor

 

Ymateb y Gweinidog i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF 227KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 540KB)

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Gorffennaf 2015.

 

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Gorffennaf 2015.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 8 Gorffennaf 2015.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar 8 Gorffennaf o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: adrannau 7 i 29, adrannau 31 i 88, adrannau 90 i 101, adrannau 103 i 119, adrannau 121 i 131, adrannau 133 i 145, adrannau 147 i 255, Atodlenni 2 i 11, adran 30, adran 89, adran 102, adran 120, adran 132, adran 146, adrannau 1 i 4, Atodlen 1, adrannau 5 i 6, Teitl hir.

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar Dydd Mercher 30 Medi a Dydd Iau 8 Hydref.

 

Cofnodion cryno: 30 Medi a 8 Hydref 2015

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 8 Gorffennaf 2015 (PDF 91KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 8 Gorffennaf 2015 (PDF 1MB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 16 Gorffennaf 2015 (PDF 85KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 21 Medi 2015 (PDF 155KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 21 Medi 2015 (PDF 224KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 22 Medi 2015 (PDF 87KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 23 Medi 2015 (PDF 96KB)

 

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 30 Medi 2015 (PDF 252KB)

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 8 Hydref 2015 (PDF 170KB)

 

Grwpio Gwelliannau: 30 Medi 2015 (PDF 71KB)

Grwpio Gwelliannau: 8 Hydref 2015 (PDF 72KB)

 

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi:

7 Hydref 2015 (PDF 1.42MB)

 

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 1MB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2 (PDF 106KB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiwyd (PDF 1.60MB)

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 9 Hydref 2015.

 

Cytunodd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 3 Tachwedd o dan Reol Sefydlog 26.36 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: adrannau 7 i 29, adrannau 31 i 88, adrannau 90 i 101, adrannau 103 i 119, adrannau 121 i 131, adrannau 133 i 146, adrannau 148 i 257, Atodlenni 2 i 11, adran 30, adran 89, adran 102, adran 120, adran 132, adran 147, adrannau 1 i 4, Atodlen 1, adrannau 5 i 6, Teitl hir.

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Tachwedd 2015.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 29 Hydref 2015 f3 (PDF 223KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 29 Hydref 2015 f2 (PDF 613KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 3 Tachwedd 2015 f3 (PDF 165KB)

 

Hysbysiadau Cyfun ynghylch Gwelliannau (PDF 317KB)

 

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 10 Tachwedd 2015 f3 (PDF 321KB)

 

Grwpio Gwelliannau: 10 Tachwedd 2015 (PDF 72KB)

 

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 1MB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 3 (PDF 105KB)

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 17 Tachwedd 2015 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF 720KB)

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

Ysgrifenodd y Twrnai Cyffredinol (PDF 215KB) ac y Cwnsler Cyffredinol (PDF 174KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 166KB) ar 18 Ionawr 2016.

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Sarah Beasley/Claire Morris

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 

E-bost: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/01/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu