Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Wrth graffu ar egwyddorion cyffredinol y Bil yng Nghyfnod 1, defnyddia'r Pwyllgor y cylch gorchwyl a ganlyn:

Ystyried:

 • egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) a'r angen am ddeddfwriaeth i gyflawni'r bwriad polisi a nodir. Wrth ddod i farn ar y mater hwn, efallai y byddwch am ystyried Rhannau unigol o'r Bil:
  • Rhan 2 - Gwahardd taliadau penodol ac ati
  • Rhan 3 - Ymdrin ag adneuon dros dro
  • Rhan 4 - Gorfodi
  • Rhan 5 - Adennill swm trwy ddeilydd y contract
  • Rhan 6 - Cyhoeddi ffioedd asiantaethau gosod
  • Rhan 7 – Darpariaethau Terfynol
  • Atodlen 1 - Taliadau a ganiateir
  • Atodlen 2 - Ymdrin ag adneuon dros dro
 • unrhyw rwystrau posibl rhag rhoi darpariaethau’r Bil ar waith, ac a yw’r Bil yn ystyried y rhwystrau hyn;
 • priodoldeb y pwerau yn y Bil i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (fel y nodir ym Mhennod 6 o Ran 1 o'r Memorandwm Esboniadol);
 • a oes unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bi; a
 • goblygiadau ariannol y Bil (fel y'u nodir yn Rhan 2 o’r Memorandwm Esboniadol).

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Grwpiau ffocws a chyfarfodydd

Byddwn yn cynnal grwpiau ffocws a chyfarfodydd ar draws Cymru dros yr haf ar gyfer tenantiaid preifat, landlordiaid preifat ac asiantau gosod er mwyn rhoi cyfle iddynt rannu eu safbwyntiau, syniadau a phrofiadau ynglŷn â’r Bil. Os hoffech gymryd rhan mewn cyfarfod neu grŵp ffocws, cysylltwch â rhys.jones@cynulliad.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Bwrdd trafod ar-lein

Rydyn ni hefyd wedi creu bwrdd trafod ar-lein er mwyn i chi rannu eich safbwyntiau, profiadau a syniadau ar y Bil gan drafod p’un a fydd y gyfraith arfaethedig hon yn cyflawni’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud. Er mwyn rhannu eich barn, defnyddiwch y linc yma:

https://senedd.dialogue-app.com/improving-access-to-private-sector-housing-2013-renting-homes-fees-etc-wales-bill-gwella-mynediad-at-dai-yn-y-sector-preifat-y-bil-rhentu-cartrefi-ffioedd-etc-cymru

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu