Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Previous consultations

Ymgynghoriadau
Teitl Statws
Prosesau rhyddhau o’r ysbytyCurrently running
Systemau a ffiniau etholiadolWedi ei gyflawni
Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (“Cadernid Meddwl”) – Gwaith dilynolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Ansawdd AerWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafftWedi ei gyflawni
Gradd-brentisiaethauWedi ei gyflawni
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Datganoli darlleduWedi ei gyflawni
Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaetholWedi ei gyflawni
Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: ymgynghoriad ar ran 3 o’r adolygiadWedi ei gyflawni
SepsisWedi ei gyflawni
Tlodi TanwyddWedi ei gyflawni
Y newid yng nghyfansoddiad CymruWedi ei gyflawni
Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenolWedi ei gyflawni
Hawliau plant yng NghymruWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21Wedi ei gyflawni
Bil Anifeiliad Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: ymgynghoriad ar ran 2 o’r adolygiad a’r newidiadau i Reolau Cynllun Pensiwn yr AelodauWedi ei gyflawni
Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Ddatgarboneiddio trafnidiaethWedi ei gyflawni
Addysg heblaw yn yr ysgolWedi ei gyflawni
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Diwydiant Cerddoriaeth yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i eiddo gwagWedi ei gyflawni
Mynediad at FancioWedi ei gyflawni
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar rhan un o’r adolygiadWedi ei gyflawni
Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013Wedi ei gyflawni
Gwaith dilynol ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng NghymruWedi ei gyflawni
Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth CymruWedi ei gyflawni
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Symposiwm i randdeiliaid ynghylch 'Addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru mewn ysgolion'Wedi ei gyflawni
Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n wellWedi ei gyflawni
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolionWedi ei gyflawni
Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddluWedi ei gyflawni
Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwydWedi ei gyflawni
Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardalWedi ei gyflawni
Partneriaeth Sgiliau RhanbartholWedi ei gyflawni
RhandiroeddWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a GweithreduWedi ei gyflawni
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pysgodfeydd y DUWedi ei gyflawni
Bioamrywiaeth - Cynllun Nwyddau CyhoeddusWedi ei gyflawni
Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefiWedi ei gyflawni
Bil deddfwriaeth (Cymru)Wedi ei gyflawni
Hepatitis CWedi ei gyflawni
Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodolWedi ei gyflawni
Hawliau Pleidleisio i GarcharorionWedi ei gyflawni
Adolygiad o gymorth staffio i'r Aelodau a’r adolygiad o’r Weithdrefn Ddisgyblu a’r Weithdrefn GwynoWedi ei gyflawni
Cyllido Ysgolion yng NghymruWedi ei gyflawni
Craffu ar Fasnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro: Barn rhanddeiliaidWedi ei gyflawni
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Barn Rhanddeiliaid y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion GwledigWedi ei gyflawni
Hynt y gwaith gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu Cwricwlwm newydd CymruWedi ei gyflawni
Gwasanaethau endosgopiWedi ei gyflawni
Minnau hefyd!Wedi ei gyflawni
Gwefru cerbydau trydan yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ymchwil ac arloesedd yng NghymruWedi ei gyflawni
Cefnogi a hybu’r GymraegWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWedi ei gyflawni
Prynu GorfodolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad MicroblastigauWedi ei gyflawni
Bil Awtistiaeth (Cymru)Wedi ei gyflawni
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â GofalwyrWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20Wedi ei gyflawni
Deintyddiaeth yng NghymruWedi ei gyflawni
Statws Cymhwyster Bagloriaeth CymruWedi ei gyflawni
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau: Hyblygrwydd y lwfansau yn ymwneud â Lwfans Cymorth i Bleidiau GwleidyddolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leolWedi ei gyflawni
Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng NghymruWedi ei gyflawni
Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg BellachWedi ei gyflawni
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)Wedi ei gyflawni
Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a’r amgylcheddWedi ei gyflawni
Adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau: Hyblygrwydd y lwfansauWedi ei gyflawni
Cyflwr y Ffyrdd yng NghymruWedi ei gyflawni
Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng NghymruWedi ei gyflawni
Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UEWedi ei gyflawni
Bil Awtistiaeth (Cymru) drafftWedi ei gyflawni
Creu Senedd i GymruWedi ei gyflawni

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu