Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Byddai'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn croesawu eich safbwyntiau ar unrhyw un o'r pwyntiau canlynol:

 • Sut y gall strategaeth economaidd a chynllun cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru:
  • Annog twf economaidd mwy cynhwysol sydd o fudd i bobl a lleoedd yn gyfartal ar draws Cymru;
  • Cyd-fynd â Rhaglen Gwaith ac Iechyd Llywodraeth y DU;
  • Lleihau cyfran y rheiny sydd ag incwm isel yng Nghymru; a
  • Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau economaidd rhwng gwahanol grwpiau o bobl
 • Ymchwilio i sectorau cyflog isel, a mesurau i wella cyflogau gweithwyr cyflog isel fel y cyflog byw;
 • Ffyrdd o wella diogelwch  gwaith yng Nghymru; a
 • Rôl budd-daliadau lles wrth gefnogi'r rheiny sydd ag incwm isel yng Nghymru.

 

Datgelu gwybodaeth

Mae polisi'r Cynulliad ynghylch datgelu gwybodaeth ar gael yma; gofalwch eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor. Fel arall, mae copi caled o'r polisi hwn ar gael drwy gysylltu â'r Clerc.

 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i gynorthwyo gyda'r ymchwiliad. Hoffai’r Pwyllgor gael ymatebion gan unigolion a sefydliadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Ni ddylai tystiolaeth ysgrifenedig fod yn fwy na phum ochr o bapur A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylid canolbwyntio ar y materion a nodir uchod.  Dylid hefyd darllen y canllawiau ar gyfer y rhai sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Mae’r dyddiad cau ar ddydd Llun 19 Mehefin 2017.  Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy'n dod i law ar ôl y dyddiad hwn.

Dogfennau ategol

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu