Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Am gyfnod o dros ddeugain mlynedd, polisïau a bennir ar lefel Ewropeaidd, gyda rhai addasiadau lleol, sydd wedi cefnogi'r sector amaethyddiaeth yng Nghymru, ynghyd â'r tirweddau a'r amgylchedd sy'n deillio o'r gweithgarwch hwn, a'r cymunedau gwledig sy'n dibynnu arno.

 

Yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i ffurf polisïau yn y dyfodol a chyllid i gefnogi amaethyddiaeth, rheoli tir a chymunedau gwledig a fydd yn cael eu penderfynu yng Nghymru.

 

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i nodi’r egwyddorion a ddylai fod yn sail i’r polisïau Cymreig newydd y bydd angen eu creu i ddisodli'r polisïau hynny a bennir ar hyn o bryd gan yr Undeb Ewropeaidd.

 

Mae'r Pwyllgor bellach yn cyhoeddi galwad am dystiolaeth ysgrifenedig, yn seiliedig ar y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad.

 

Cylch gorchwyl

 

Datblygu egwyddorion sy'n sail i bolisi amaethyddiaeth a datblygu gwledig newydd i Gymru.

 

Bydd hyn yn cynnwys ystyried y cwestiynau canlynol:

  • Pa ganlyniadau sylfaenol yr hoffem eu gweld yn deillio o bolisïau ym meysydd amaethyddiaeth, rheoli tir a datblygu gwledig?
  • Pa wersi y gallwn eu dysgu o'r polisïau sydd ar waith ar hyn o bryd a pholisïau'r gorffennol? Beth am y polisïau sydd ar waith mewn mannau eraill?
  • I ba raddau y dylai Cymru ddatblygu ei pholisïau ei hun ym meysydd amaethyddiaeth, rheoli tir a datblygu gwledig, neu a ddylai'r wlad fod yn rhan o fframwaith polisi ac ariannol ehangach a gaiff ei roi ar waith ledled y DU?

 

Dylai cyflwyniadau ganolbwyntio ar ateb y tri chwestiwn a nodir yn y cylch gorchwyl.

 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu Saesneg gan unigolion a sefydliadau. Gofynnwn i sefydliadau sydd â pholisïau iaith eu hunain ddarparu ymatebion dwyieithog, yn unol â'r polisïau hynny.

 

Ni ddylai cyflwyniadau fod yn hwy na 2,000 o eiriau, dylent gynnwys paragraffau wedi'u rhifo, a dylid cyfeirnodi ffynonellau o dystiolaeth a chynnwys hyperddolenni lle mae hynny'n bosibl.

 

Cyflwyno tystiolaeth

 

Mae gwybodaeth gyffredinol am y weithdrefn ar gyfer ymgynghoriadau ar gael yn y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau. Dylid ystyried y wybodaeth hon yn ofalus cyn cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor.

Dylid dychwelyd copi electronig o'ch tystiolaeth at: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru.

 

Sicrhewch fod eich ymateb yn ein cyrraedd erbyn 25 Tachwedd 2016.  Bydd y Pwyllgor yn adolygu'r holl dystiolaeth ysgrifenedig yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr. Yn seiliedig ar yr ymatebion, bydd yn gwneud penderfyniad ynglŷn â pha sefydliadau / unigolion i’w galw i roi tystiolaeth lafar yn ei gyfarfod ar 12 Ionawr 2017.

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu