Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod materion sy'n effeithio ar y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Rydym yn dechrau drwy edrych ar gerddoriaeth fyw yng Nghymru, a hoffem glywed gennych.

Gofynnwn ichi roi gwybod i ni:

·         Sut y mae penderfyniadau awdurdodau lleol ynghylch materion fel ardrethi busnes a thrwyddedu, yn ogystal â phenderfyniadau cynllunio yn effeithio ar leoliadau cerddoriaeth fyw?

·         Sut y mae polisi Llywodraeth Cymru (gan gynnwys dosbarthu cyllid gan Gyngor y Celfyddydau) yn effeithio ar hyfywedd y diwydiant cerddoriaeth fyw?

·         Faint o leoliadau addas sydd ar gyfer cerddoriaeth fyw ledled y wlad?

·         Pa gyfleoedd sydd i ddatblygu talent, o leoliadau lleol llai i leoliadau mwy?

·         Beth yw hyfywedd cerddoriaeth fyw draddodiadol yn y Gymraeg? Ac unrhyw faterion penodol yn y maes hwn.

·         Beth yw hyfywedd y sector gwyliau cerddoriaeth? Ac unrhyw faterion yn y maes hwn.

Hefyd, gofynnwn ichi rannu unrhyw faterion eraill sy’n effeithio ar gerddoriaeth fyw a’r lleoedd lle gellir ei mwynhau.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddDGCh@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu