Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

Cylch gorchwyl

  • Ystyried yr holl fodelau cyllido sydd ar gael i Lywodraeth Cymru:

o   cyllido confensiynol (gan gynnwys cyfalaf trafodion ariannol);

o   benthyciadau’r llywodraeth (gan gynnwys cyfyngiadau benthyca);

o   bondiau’r llywodraeth;

o   rôl derbyniadau cyfalaf;

o   pwerau benthyca cyrff Llywodraeth Cymru; a’r

o   Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

  • Ystyried y risgiau ariannol a chostau benthyca ar gyfer gwahanol fodelau cyllido neu ar gyfer modelau penodol.
  • Edrych ar sut y gellid defnyddio ffynonellau cyllid i gyflenwi strategaeth cyllid cyfalaf effeithiol.
  • Ystyried a yw’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol yn cynrychioli gwerth am arian
  • Cymharu costau model buddsoddi cydfuddiannol â modelau Partneriaethau Cyhoeddus Preifat eraill.

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Mae’r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth gan y rhai sydd â buddiant yn y pwnc hwn.

Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dylech roi disgrifiad byr o rôl eich sefydliad.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Os ydych am gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig ohoni i SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru. Fel arall, ysgrifennwch at:

Clerc y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd, CF99 1NA.

Dylai unrhyw sylwadau ddod i law erbyn 23 Ebrill 2019. Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn. Mae Canllawiau ar gael i dystion sy’n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor

 

Dogfennau ategol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu