Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Amgylchedd Hanesyddol

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i’r amgylchedd hanesyddol.

Cefndir

Caiff y rhan fwyaf o weithgareddau treftadaeth Llywodraeth Cymru eu cyflawni gan Cadw, ei his-adran amgylchedd hanesyddol. Mae Cadw yn rhan o Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, ac mae’n atebol i Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Cafodd Fil yr Amgylchedd Hanesyddol Gydsyniad Brenhinol ym mis Mawrth 2016.

Cylch Gorchwyl:

  • gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol;
  • diogelu adeiladau a henebion rhestredig;
  • diogelu adeiladau a henebion sydd mewn perygl;
  • hwyluso cydweithio o fewn y sector;
  • gwneud y gorau o werth twristiaeth treftadaeth a gwaith Cadw i gyrraedd ei dargedau ar gyfer cynhyrchu incwm;
  • rhoi adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi ar waith;
  • cydweithio ag asedau treftadaeth yn y sector preifat; a
  • statws Cadw yn y dyfodol.Mae’r ymgynghoriad yn cau ar Dydd Gwener 25 Awst 2017.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddDGCh@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu