Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Polisi coedwigoedd a choetiroedd yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lansio ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru.

 

Bydd hyn yn cynnwys ystyried sut y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi ei strategaeth Coetiroedd i Gymru ar waith.

 

Rhoddodd Llywodraeth Cymru y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor yn ddiweddar am yr hyn y mae wedi'i gyflawni o ran ei flaenoriaethau yn y strategaeth. 

 

Ein nod yw asesu i ba raddau y mae pedair thema strategol y strategaeth yn cael eu cyflawni. Byddem yn hoffi ichi roi gwybod inni i ba raddau mae Llywodraeth Cymru, yn eich barn chi, yn cyflawni’r themâu hyn, sef:

  • ymateb i'r newid yn yr hinsawdd – ymdopi â newid yn yr hinsawdd a helpu i leihau ein hôl-troed carbon;
  •  coetiroedd i bobl – gwasanaethu anghenion lleol o ran iechyd, addysg a swyddi;
  • sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig – diwydiannau arloesol a medrus yn creu cynnyrch adnewyddadwy o Gymru; ac
  • ansawdd amgylcheddol – gwneud cyfraniad pwysig at fioamrywiaeth, tirweddau a threftadaeth, a lleihau pwysau amgylcheddol eraill.

 

Rydym hefyd am ichi roi gwybod:

  • sut mae'r strategaeth yn cyfrannu at gyflawni dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016;
  • sut y bydd y strategaeth yn cael ei hystyried yng nghyd-destun polisïau, cynlluniau a datganiadau sy'n dod i'r amlwg (e.e. y Polisi Cenedlaethol ar Adnoddau Naturiol, Cynlluniau Bioamrywiaeth a Datganiadau Ardal); a'r
  • heriau a'r cyfleoedd sy'n codi yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Rydym yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu Saesneg gan unigolion a sefydliadau. Gofynnwn i sefydliadau sydd â'u polisïau iaith eu hunain ddarparu ymatebion dwyieithog, yn unol â'r polisïau hynny.

 

Ni ddylai cyflwyniadau fod yn hwy na 2,000 o eiriau, dylent gynnwys paragraffau wedi'u rhifo, a dylid cyfeirnodi ffynonellau tystiolaeth a chynnwys hyperddolenni lle mae hynny'n bosibl.

 

Cyflwyno tystiolaeth

Mae gwybodaeth gyffredinol am weithdrefnau'r ymgynghoriad wedi'i nodi yn y canllawiau i'r rhai sy'n darparu tystiolaeth i bwyllgorau, a dylid ystyried y rhain yn ofalus cyn cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor.

Dylid dychwelyd copi electronig o'ch tystiolaeth at: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru.

 

Gofalwch bod eich ymateb yn ein cyrraedd erbyn 7 Ebrill 2017. Bydd y Pwyllgor yn adolygu'r holl dystiolaeth ysgrifenedig yn ei gyfarfod ar 4 Mai 2017. Yn seiliedig ar yr ymatebion, bydd yn gwneud penderfyniad ynglŷn â pha sefydliadau / unigolion i’w galw i roi tystiolaeth lafar mewn cyfarfod ym mis Mehefin.

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu