Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Dyfodol S4C

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i ddyfodol S4C.

IMG_2824

Mae'r Pwyllgor yn ystyried y materion a ganlyn:

  • Beth fyddai'n cael ei gyfrif yn gyllid digonol ar gyfer y sianel. Er enghraifft, pwy ddylai ddarparu'r cyllid, a sut y dylid ei gyfrifo - a ddylid cael fformiwla ar ei gyfer? Sut y dylid cefnogi hyn drwy refeniw wedi'i gasglu gan S4C ei hun?
  • Pa gylch gwaith statudol y dylai S4C ei gael. A yw ei gylch gwaith cyfredol yn addas ar gyfer darlledwr cyfoes? Os nad, sut y dylid ei newid? Sut ddylai'r cylch gorchwyl adlewyrchu swyddogaeth ddigidol darlledwyr modern?
  • Pa strwythurau y dylai S4C eu cael ar gyfer llywodraethiant ac atebolrwydd. Er enghraifft, a ddylid datganoli cyfrifoldeb dros S4C i Gymru?
  • Sut berthynas y dylai S4C ei chael â'r BBC.
  • Gwelededd S4C: gan gynnwys materion megis amlygrwydd S4C ar y ddewislen deledu electronig ac ar setiau teledu clyfar.

Tystiolaeth

Mae'r pwyllgor wedi gofyn am dystiolaeth gan amrywiaeth o arbenigwyr a darparwyr gwasanaethau. Rydym yn awyddus i glywed tystiolaeth gan ddarparwyr gwasanaethau, arbenigwyr yn y diwydiant, cynrychiolwyr busnes, academyddion a grwpiau defnyddwyr.

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg, ac yn gofyn i sefydliadau â pholisïau neu gynlluniau Iaith Gymraeg i ddarparu cyflwyniadau dwyieithog, yn unol â’u polisïau gwybodaeth i’r cyhoedd.

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

Anfonwch eich safbwyntiau i: SeneddCWLC@cynulliad.cymru erbyn 3 Mawrth 2017. Efallai na fydd yn bosibl ystyried ymatebion a geir ar ôl y dyddiad hwn

Datgelu gwybodaeth

Gofynnwn i chi sicrhau eich bod wedi ystyried yn ofalus polisi'r Cynulliad ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddDGCh@cynulliad.cymru
Telephone: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu