Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Nod cyffredinol yr ymchwiliad 'ciplun' hwn yw adolygu effeithiolrwydd strategaeth a pholisi Llywodraeth Cymru o ran gwaith ieuenctid. Mae gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ddiddordeb mewn clywed eich barn ar unrhyw un o'r pwyntiau a ganlyn, neu ar bob un ohonynt:

 

  • Mynediad pobl ifanc i wasanaethau gwaith ieuenctid;
  • Pa mor effeithiol yw strategaeth a pholisi Llywodraeth Cymru ar waith ieuenctid; 
  • Cyllid ar gyfer gwaith ieuenctid (Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cymru, Ewrop, Trydydd Sector);
  • Materion eraill yr ydych chi yn eu hystyried sy'n berthnasol i'r Ymchwiliad.   

 

[Noder: Nid yw'r ymchwiliad hwn yn ceisio tystiolaeth ar strwythurau cyfranogiad ieuenctid lleol a chenedlaethol, sy'n fater y mae'r Pwyllgor yn ei ystyried o bwys ac a fydd angen ystyriaeth bellach yn ei raglen waith.]

 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i gynorthwyo gyda'r ymchwiliad. Hoffai’r Pwyllgor gael ymatebion gan unigolion a sefydliadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Ni ddylai tystiolaeth ysgrifenedig fod yn fwy na phum ochr o bapur A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylid canolbwyntio ar y materion a nodir uchod. Dylid hefyd darllen y canllawiau ar gyfer y rhai sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Datgelu gwybodaeth

Mae gan y Cynulliad bolisi ar ddatgelu gwybodaeth. Dylech sicrhau eich bod wedi ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddPPIA@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu