Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 24 Hydref. Mae’r agenda bellach wedi'i chyhoeddi.
  • Cynhaliodd y Pwyllgor grŵp ffocws ar 30 Medi 2019 gyda gwladolion yr UE a sefydliadau partner er mwyn meithrin dealltwriaeth o'u profiad byw.
  • Ar 27 Medi 2019, cafodd y Cadeirydd ohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei adroddiad 'Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’'.
  • Ym mis Medi 2019, cyhoeddodd y Pwyllgor ei bedwerydd adroddiad ar gytundebau rhyngwladol a'u goblygiadau i Gymru. Trafodwyd wyth cytundeb, a chyflwynwyd adroddiad ar ddau ohonynt.
  • Ysgrifennodd y Cadeirydd at Metro Mayors a Phartneriaethau Menter Lleol (LEPs) yn Lloegr, Pwyllgorau Dethol San Steffan, a chymheiriaid yn y gweinyddiaethau datganoledig yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ar ran y Pwyllgor ym mis Mai 2019, i ofyn am eu barn ar y cynigion ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU er mwyn nodi unrhyw feysydd o gyd-ddiddordeb posibl. Cyhoeddwyd yr ymatebion (PDF, 4MB) [Saesneg yn unig] a gafwyd ym mis Awst 2019.
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan – papur trafod (PDF, 223KB) ym Awst 2019. Nod y papur yw rhoi trosolwg o beth yw fframweithiau a beth y gallai fod angen i bwyllgorau’r Cynulliad ei ystyried o ran craffu.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies ACDelyth Jewell ACMandy Jones ACDavid Melding AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu