Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15 - 09.45)

1.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) – Sesiwn friffio dechnegol

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio dechnegol ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru).

 

(09.45 - 10.15)

2.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) – Trafod ffyrdd o weithio a chwmpas y gwaith

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithwraig,  Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ffordd o weithio a chwmpas y gwaith ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) ar ôl trafod y materion perthnasol.

 

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

3.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Bethan Sayed AC, Rhianon Passmore AC a Jack Sargeant AC.

 

(10.30 - 11.30)

4.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 4

Rob Smith, Cyfarwyddwr Ardal y Dwyrain, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sally Baxter, Cyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Gwasanaethau, Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rob Smith, Cyfarwyddwr Ardal y Dwyrain, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

·         Sally Baxter, Cyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

·         Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Gwasanaethau Corfforaethol, Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

·         Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

 

 

 

 

(11.30 - 12.30)

5.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 5

Judith Stone, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi, Partneriaethau ac Ymgysylltu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

David Cook, Swyddog Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

John Gallanders, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Sue Leonard, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Sheila Hendrickson-Brown, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rob Smith, Cyfarwyddwr Ardal y Dwyrain, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

·         Sally Baxter, Cyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

·         Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Gwasanaethau Corfforaethol, Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

·         Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

 

6.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

6.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 

6.2

Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 

6.3

Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru – Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar yr ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(12.30 - 12.40)

8.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu