Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 07/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.10 - 9.45)

1.

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod y prif faterion

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion.

 

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC, Bethan Sayed AC, Jack Sargeant AC a Rhianon Passmore AC.

 

(09.45 - 10.45)

3.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth 1

Dr Kelechi Nnoaham, Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Strategol, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

Barry Liles, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr a Phennaeth Coleg Sir Gâr

Huw Isaac, Pennaeth Perfformiad a Datblygu, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg

Bethan Jones, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Dr Kelechi Nnoaham, Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Strategol, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

·         Barry Liles, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr a Phennaeth Coleg Sir Gâr

·         Huw Isaac, Pennaeth Perfformiad a Datblygu, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg

·         Bethan Jones, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion i holi am faterion na chafwyd cyfle i’w trafod yn ystod y sesiwn.

 

 

(11.00 - 12.00)

4.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth 2

Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys

Andrew Davies, Is-gadeirydd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Chris Sivers, Cyfarwyddwr Lleoedd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Kathryn Peters, Rheolwr Polisi Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili

Y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys

·         Andrew Davies, Is-gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

·         Chris Sivers, Cyfarwyddwr Lleoedd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

·         Kathryn Peters, Rheolwr Polisi Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili

·         Y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd

 

(12.00 - 12.45)

5.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth 3

Dr Sumina Azam, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Dr Sumina Azam, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

5.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth hon, cytunodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i:

·         Baratoi nodyn am y modd y mae Canolfan Cymorth Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod yn cydweithio â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe;

·         Cadarnhau pa mor aml y mae rhwydwaith cymorth Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyfarfod.

 

6.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

6.1

Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 

6.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

6.3

Llythyr at y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Grant Byw’n Annibynnol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Gweinidog Plant, Pobl Hyn a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Grant Byw’n Annibynnol Cymru.

 

6.4

Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn at Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas ag ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyrdd: Cryfhau Llywodraeth Leol – Cyflawni dros ein Pobl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.a Nododd y Pwyllgor lythyr gan y Comisiynydd Pobl Hŷn at Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas ag ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyrdd: Cryfhau Llywodraeth Leol – Cyflawni dros ein Pobl.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(12.45 - 13.00)

8.

Ymchwiliad i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3, 4 a 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunodd i ysgrifennu at y tystion i egluro nifer o bwyntiau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu