Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Diolchodd y Cadeirydd i Suzy Davies AC am ei gwaith fel aelod o'r Pwyllgor a chroesawodd David Melding AC yn ei lle.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Neil Hamilton. Nid oedd dirprwy yno ar ei ran.

 

(10:00 - 11:00)

2.

Cefnogi a hybu’r Gymraeg - ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 1

Alun Ffred Jones, Cyn-Weinidog dros Dreftadaeth

 

Cofnodion:

2.1 Bu’r tyst yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:00 - 12:00)

3.

Cefnogi a hybu’r Gymraeg - ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 2

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu manylion ynghylch yr amserlen o ran cyflwyno Safonau'r Gymraeg yn y sector iechyd.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Making Music

Dogfennau ategol:

4.2

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru a Chorws Cenedlaethol Cymru y BBC

Dogfennau ategol:

4.3

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Rhagor o wybodaeth gan Ffilm Cymru

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr at y Cadeirydd gan y Llywydd: Senedd@

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

(12:00 - 12:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12:15 - 12:45)

7.

Radio yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft.

 

(13:30 - 13:40)

8.

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Trafod llythyr drafft at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r llythyr drafft.

 

(13:40 - 14:10)

9.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Trafod y materion allweddol

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau faterion allweddol yr ymchwiliad.

 

(14:10 - 14:25)

10.

Taro’r Tant - ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad.

 

(14:25 - 14:40)

11.

Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol: Trafod y papur cwmpasu

Cofnodion:

11.1 Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i ohirio trafod y papur cwmpasu tan y cyfarfod nesaf. 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu