Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Buckle 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 177KB) Gweld fel HTML (166KB)

(09:00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1         Estynnodd y Cadeirydd groeso i'r Aelodau i’r cyfarfod.

1.2         Croesawodd y Cadeirydd Fay Buckle yn ôl fel Clerc a diolch i Michael Kay am glercio'r Pwyllgor yn ei habsenoldeb.

 

(09:05-09:35)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau. Cytunodd yr aelodau ar y canlynol:

·       Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn isadeiledd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf - Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynglŷn â nifer o faterion.

·       Gweithredu'r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG - Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynglŷn â nifer o faterion a godwyd gan Aelodau.

·       Glastir - Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf, pan fydd ar gael, ynglŷn â'r cynlluniau rheoli basnau afonydd wedi'u diweddaru a hefyd i ofyn am ragor o eglurhad ynglŷn ag achosion y gellir eu holrhain i dir a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru lle y methwyd â chydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

·       Gofal heb ei Drefnu - Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynglŷn â nifer o faterion a godwyd.

·       Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am gopi o'r adolygiad sy'n cael ei gynnal gan y Dr Chris Jones ar wasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau arferol, pan fydd ar gael, a hefyd i ofyn am ddata yn ymwneud â nifer y gwasanaethau meddygon teulu penodol sydd wedi'u lleoli o fewn adrannau achosion brys mewn ysbytai.

 

2.1

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Isadeiledd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (17 Gorffennaf 2015)

Dogfennau ategol:

2.2

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (21 Gorffennaf 2015)

Dogfennau ategol:

2.3

Glastir: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (31 Gorffennaf 2015)

Dogfennau ategol:

2.4

Gofal heb ei drefnu: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (7 Awst 2015)

Dogfennau ategol:

2.5

Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (1 Medi 2015)

Dogfennau ategol:

(09:35-09:50)

3.

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol 2014-2015

PAC(4)-22-15 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Rhoddodd Mike Usher, Arweinydd Sector ar gyfer Iechyd a Llywodraeth Ganolog yn Swyddfa Archwilio Cymru, sesiwn friffio ar yr adroddiad, ac fe'i nodwyd gan yr Aelodau.

3.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Parhaol yn gofyn am eglurhad ynglŷn ag amserlen Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu'r prosiect Symleiddio a Gwella Cyfrifon.

 

(09:50-10:10)

4.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Ystyried ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(4)-22-15 Papur 2

PAC(4)-22-15 Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor a sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gylch.

4.2 Cytunodd yr Aelodau y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o eglurhad ynglŷn ag ymateb y llywodraeth i argymhellion yr Adroddiad ac esboniad o'u rhesymau dros newid eu polisi ar godi sgriniau o amgylch damweiniau, ar yr A55, i atal modurwyr rhag edrych ar ddamweiniau.

 

(10:10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:10-11:00)

6.

Craffu ar Gyfrifon 2014-15

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r sesiynau craffu sydd ar y gweill ar gyfrifon blynyddol 2014-15 gan awgrymu meysydd yr oeddent yn dymuno iddynt gael eu cynnwys yn y briffiau perthnasol.

6.2 Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru y bydd yn ysgrifennu gyda dadansoddiad o sut y mae'r cyrff y rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth iddynt yn 2014 wedi bwrw ymlaen ag argymhellion y Pwyllgor, ar ôl archwilio'r holl adroddiadau blynyddol a chyfrifon ar eu cyfer. 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu