Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Kay 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2           Croesawodd y Cadeirydd y gwesteion o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn Nhaleithiau Jersey. 

 

(09:00-09:05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar Fabian Way, Abertawe yn nhymor yr hydref.

 

2.1

Trefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon: Llythyr gan Ann Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (4 Mehefin 2015)

Dogfennau ategol:

2.2

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Llythyr gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (15 Mehefin 2015)

Dogfennau ategol:

2.3

Diwygiad Lles: Gwybodaeth ychwanegol gan Cartrefi Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

2.4

Diwygiad Lles: Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

2.5

Diwygiad Lles: Llythyr gan June Milligan (18 Mehefin 2015)

Dogfennau ategol:

(09:05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 4, 5, 6 a 7

 

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:05-09:20)

4.

Gofal heb ei drefnu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch nifer o faterion yr hoffai gael y wybodaeth ddiweddaraf amdanynt. Ar ôl cael ymateb, bydd yr Aelodau'n trafod a ydynt am gynnal sesiwn dystiolaeth arall ar ofal heb ei drefnu gyda'r Cyfarwyddwr Cyffredinol.

 

(09:20-09:50)

5.

Llywodraethu Byrddau Iechyd GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law am lywodraethu byrddau iechyd yn y cyfarfod ar 16 Mehefin.

5.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion a nodwyd gan yr Aelodau. Ar ol cael y wybodaeth hon, bydd y clercod yn paratoi adroddiad drafft ar lywodraethu byrddau iechyd ac yn nodi'r problemau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel astudiaeth achos.

 

(09:50-10:20)

6.

Diwygiad Lles: Trafod y materion allweddol

PAC(4)-18-15 Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y papur materion allweddol ac awgrymodd nifer o faterion yr hoffai eu gweld yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad.

6.2 Cytunodd yr Aelodau i ofyn am gopi o'r fframwaith y cytunwyd arno ar gyfer gweinyddu Taliadau Tai Dewisol gan Lywodraeth Cymru.

 

(10:20-10:45)

7.

Consortia Addysg Rhanbarthol: Gwybodaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(4)-18-15 Papur 2

PAC(4)-18-15 Papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd yr Aelodau friff gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodwyd fod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi mynegi diddordeb yn cynnal ymchwiliad i'r mater.

7.2 Nododd yr Aelodau y bydd ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar gael ym mis Gorffennaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu