Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Kay 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2         Cafwyd ymddiheuriadau gan Jocelyn Davies. Nid oedd dirprwy ar ei rhan.

1.3         Yn dilyn ethol Aelodau i'r Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Mehefin, diolchodd y Cadeirydd i William Graham am ei gyfraniad i'r Pwyllgor a chroesawodd Mohammad Asghar, a oedd yn dychwelyd i'r Pwyllgor.

1.4         Datganodd Sandy Mewies fuddiant fel Aelod o Gomisiwn y Cynulliad (eitem 2.1).

 

(09:00-09:05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at gyllideb Comisiwn y Cynulliad pan fydd yn craffu ar gyfrifon blynyddol y Comisiwn yn nhymor yr hydref.

 

2.1

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan y Dirprwy Lywydd (1 Mehefin 2015)

Dogfennau ategol:

(09:05-09:35)

3.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-16-15 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, gan gytuno arno yn amodol ar rai mân newidiadau. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y mis.

 

(09:35-10:00)

4.

Llywodraethu Byrddau Iechyd GIG Cymru

PAC(4)-16-15 Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y llythyr a gafwyd gan Dr Peter Higson (4 Mehefin) ynglŷn â gohirio'r cam o anfon yr adroddiad ar statws uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr at y Pwyllgor, a'r cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (8 Mehefin) bod mesurau arbennig wedi cael eu gosod ar y bwrdd iechyd fel rhan o Fframwaith Uwchgyfeirio GIG Cymru.

 

(10:00-10:10)

5.

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(4)-16-15 Papur 3

PAC(4)-16-15 Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, a'r sylwadau a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

5.2 Cytunodd yr Aelodau y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurder ynghylch argymhellion 1, 3, 7 ac 8.

 

 

(10:10-10:20)

6.

Glastir: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(4)-16-15 Papur 5

PAC(4)-16-15 Papur 6

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, a'r sylwadau a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

6.2 Cytunodd yr Aelodau y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurder ynghylch ymateb y Llywodraeth i argymhellion yr adroddiad.

 

 

(10:20-10:35)

7.

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Isadeiledd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf

PAC(4)-16-15 Papur 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan yr Archwilydd Cyffredinol ar ei adroddiad diweddar.

7.2 Cytunodd yr Aelodau gynnal ymchwiliad byr i'r pwnc hwn.

 

(10:35-11:00)

8.

Y flaenraglen waith: Rhaglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2015-16

PAC(4)-16-15 Papur 8

PAC(4)-16-15 Papur 9

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Archwilydd Cyffredinol ei raglen waith arfaethedig gyda'r Pwyllgor a chroesawodd yr awgrymiadau a'r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Aelodau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu