Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Kay 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau. Fodd bynnag, gofynnodd y Cadeirydd i'r Clercod drefnu amser yn rhaglen waith y Pwyllgor i drafod y llythyr ar y Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon gan y Cyfarwyddwr Addysg a Sgiliau, yn ogystal â'r llythyr gan Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y Trefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

2.2 Dywedodd y Cadeirydd hefyd y byddai'n ymateb i'r Ysgrifennydd Parhaol yn Llywodraeth Cymru sydd wedi gofyn am eglurhad o sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro ac yn gwario arian y grant sy'n ymwneud â GIG Cymru yn unol â pholisïau Gweinidogion Cymru.

 

2.1

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Llythyr gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (16 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

2.2

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Llythyr gan yr Asiantaeth Briffyrdd (24 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

2.3

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (26 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

2.4

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Reoli Grantiau: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (26 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

2.5

Glastir: Llythyr gan yr RSPB (26 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

2.6

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg (26 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

2.7

Trefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon: Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a Sgiliau (13 Ebrill 2015)

Dogfennau ategol:

2.8

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Gwybodaeth ychwanegol gan Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

2.9

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Gwybodaeth ychwanegol gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Dogfennau ategol:

2.10

Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Llythyr gan Gadeirydd y Bwrdd (13 Ebrill 2015)

Dogfennau ategol:

2.11

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Llythyr gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dogfennau ategol:

(09.05-10.00)

3.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Sesiwn dystiolaeth 5

PAC(4)-10-15 papur 1

PAC(4)-10-15 papur 2

PAC(4)-10-15 papur 3

Briff Ymchwil

 

James Price - Llywodraeth Cymru Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, Llywodraeth Cymru

Sheena Hague - Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli'r Rhwydwaith, Llywodraeth Cymru

Andy Falleyn - Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwi Seilwaith, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, Sheena Hague, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Rhwydwaith, ac Andy Falleyn, Dirprwy Gyfarwyddwr, Darparu Isadeiledd, Llywodraeth Cymru ar yr ymchwiliad i werth am arian y buddsoddiad mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd.

 

3.2 Cytunodd James Price i anfon y wybodaeth a ganlyn at y Pwyllgor:

·       ystyried yr awgrym bod gwallau yn y wybodaeth a ddarparwyd am yr A55 ar wefan Traffig Cymru;

·       darparu nodyn ar faint o waith ffordd yn Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, gan gynnwys gwaith dros nos a'r amser ar gyfer darparu'r cynllun;

·       darparu nodyn ar nifer y cwynion ynghylch gwaith ffordd, gan gynnwys canran y gwaith ffordd sy'n destun cwynion, a chyflwyno proses gofnodi fwy rheolaidd a ffurfiol;

·       cadarnhau pryd y dechreuodd y gwaith o baratoi'r Strategaeth Gwaith Ffordd newydd a'r rhesymau pam ei fod wedi cymryd pedair blynedd i'w datblygu; ac

·       ymchwilio i'r anawsterau diweddar yn sgil y gwaith ffordd yng ngogledd-ddwyrain Cymru a sut y mae hyn yn ymwneud â chydweithredu trawsffiniol gydag Awdurdodau Priffyrdd Lloegr, gan gynnwys yr Asiantaeth Priffyrdd / Highways England.

 

 

(10.00-10.40)

4.

Rheoli Ymadawiadau Cynnar: Sesiwn dystiolaeth 1

Briff Ymchwil

Jeremy Patterson – Prif Weithredwr, Cyngor Sir Powys

David Powell – Cyfarwyddwr Strategol, Cyngor Sir Powys

Tony Wilkins - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Ariannol

Barrie Davies - Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Ariannol, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Ariannol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Patterson, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Powys a David Powell, Cyfarwyddwr Strategol, Cyngor Sir Powys ynghyd â Tony Wilkins, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Barrie Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ynghylch yr ymchwiliad i Reoli Ymadawiadau Cynnar.

 

4.2 Cytunodd Jeremy Patterson i anfon y wybodaeth a ganlyn at y Pwyllgor:

 

·       Manylion am gyfanswm nifer yr ymadawiadau ers adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru gyda chostau cyfartalog a pha adrannau yr effeithiwyd arnynt;

 

·       Cytuno i wirio ac anfon manylion am p'un a yw Cyngor Sir Powys wedi defnyddio gwasanaethau'r ymgynghorwyr a oedd yn gyn-gyflogeion a adawodd yr awdurdod o dan gynllun ymadael yn gynnar;

 

·       Manylion am nifer y swyddi gwag cyfredol ynghyd â'r adrannau dan sylw, a

 

·       Manylion am nifer y mynegiannau o ddiddordeb ar gyfer y rownd ddiwethaf o geisiadau ymadael yn gynanr.

 

4.3 Cytunodd Tony Wilkins i anfon y wybodaeth a ganlyn at y Pwyllgor:

 

·       Manylion am nifer y swyddi gwag cyfredol ynghyd â'r adrannau dan sylw.

 

 

 

 

(10.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6, 7 ac 8

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.40-10.45)

6.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45-10.50)

7.

Rheoli Ymadawiadau Cynnar: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

(10:50-11:00)

8.

Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Oherwydd diffyg amser, ni allodd y Pwyllgor drafod y dystiolaeth a ddaeth i law. Fodd bynnag, bydd y clercod yn aildrefnu'r eitem hon ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu