Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Kay 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones.

 

1.3        Croesawodd y Cadeirydd Jocelyn Davies a oedd yn dirprwyo ar ran Alun Ffred Jones.

 

(09:00-09:05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Cyllid Iechyd 2013-14: Llythyr gan Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru (18 Rhagfyr 2014)

Dogfennau ategol:

2.2

Llywodraethiant Bwrdd Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru (9 Rhagfyr 2014)

Dogfennau ategol:

2.3

Glastir: Llythyr gan Gareth Jones, Llywodraeth Cymru (8 Ionawr 2015)

Dogfennau ategol:

(09:05-09:20)

3.

Cyflogau Uwch Reolwyr - Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(4)-01-15 Papur 1 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar Gyflogau Uwch Reolwyr, ynghyd â chyngor yr Archwilydd Cyffredinol.

 

3.2 Gofynnwyd i ymgynghorydd cyfreithiol y Pwyllgor ddarparu nodyn briffio ar y Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio.

 

3.3 Bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at CLlLC i ofyn i'r gymdeithas ddosbarthu'r adroddiad ac ymateb Llywodraeth Cymru i arweinwyr awdurdodau lleol.

 

 

(09:20)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:20-09:50)

5.

Sesiwn Friffio gyda Swyddfa Archwilio Cymru ar Reoli Effaith Newidiadau Diwygio Lles

PAC(4)-01-15 Papur 2 - Swyddfa Archwilio Cymru: Rheoli Effaith Diwygiadau Lles ar Denantiaid Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar reoli effaith newidiadau diwygio lles ar denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru, a nododd bod y Cadeirydd wedi gofyn am ymateb gan Lywodraeth Cymru i'r adroddiad.

 

5.2 Datganodd Julie Morgan fuddiant am fod ei merch yn cael ei chyflogi gan Shelter Cymru.

 

(09:50-10:20)

6.

Cwmpas yr Ymchwiliad i Draffyrdd a Chefnffyrdd: Gwerth am Arian

Briff Ymchwil - Gwerth am Arian Traffyrdd a Chefnffyrdd (Saesneg yn Unig)

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar gwmpas yr ymchwiliad i draffyrdd a chefnffyrdd: gwerth am arian, a chytunodd i ysgrifennu at randdeiliaid i ofyn am eu barn.

 

(10:20-10:45)

7.

Craffu ar Gyfrifon 2013-14: Trafod y materion allweddol

PAC(4)-01-15 Papur 3 - Cyfrifon Craffu 2013-14: Materion Allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol yr adroddiad Craffu ar Gyfrifon 2013-14.

 

7.2 Datganodd Sandy Mewies fuddiant am ei bod yn aelod o Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac esgusododd ei hun o'r trafodaethau ar gyfrifon y Comisiwn.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu