Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Polisi: Llinos Dafydd  / Deddfwriaeth: Fay Buckle

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar ar gyfer y sesiynau a gynhaliwyd yn y bore a’r prynhawn, a chan Lindsay Whittle ar gyfer y sesiwn a gynhaliwyd yn y bore.

(09:00 - 15:00)

2.

Ymchwiliad un-dydd i farw-enedigaethau yng Nghymru - Tystiolaeth lafar

 

09:00 – 09:40

HSC(4)-19-12 papur 1 – Cronfa ymchwil marw-enedigaeth Holly Martin

          Isobel Martin

HSC(4)-19-12 papur 2 – Sands

Janet Scott, Rheolwr Ymchwil ac Atal

Shirley Gittoes, Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd Rhwydwaith Sands yng Nghymru

 

09:40 – 10:20

HSC(4)-19-12 papur 3 – Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant

Elizabeth Duff, Uwch-gynghorydd Polisi

Marilyn Wills, Cynghorydd Polisi

HSC(4)-19-12 papur 4 – Y Gynghrair Marw-enedigaethau Rhyngwladol

Yr Athro Gordon Smith

HSC(4)-19-12 papur 5 – Canolfan gwyddorau iechyd academaidd Manceinion

Dr Alexander Heazell

 

10:20 – 10:30 Egwyl

 

10:30 – 11:10

HSC(4)-19-12 papur 6 – Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr

Mr Bryan Beattie

HSC(4)-19-12 papur 7 – Sefydliad amenedigol Gorllewin Canolbarth Lloegr

Yr Athro Jason Gardosi, Cyfarwyddwr

 

11:10 – 11:50

HSC(4)-19-12 papur 8 – Coleg Brenhinol y Bydwragedd

Julia Chandler, Swyddog Cenedlaethol

Stuart Bonar, Swyddog Materion Cyhoeddus

HSC(4)-19-12 papur 9 – BMA Cymru

Dr Mark Temple, Cadeirydd – Pwyllgor Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd Cymru

Mr Phil Banfield, aelod o Gyngor BMA Cymru

 

11:50 – 13:00 Cinio

 

13:00 – 13:40

HSC(4)-19-12 papur 10 – Llywodraeth Cymru

Dr Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Polly Ferguson - Iechyd Atgenhedlol Menywod 

Dr Heather Payne - Uwch-swyddog Meddygol (Iechyd Mamau a Phlant)

 

13:40 – 14:20

HSC(4)-19-12 papur 11 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Siobhan Jones, Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus / Cyfarwyddwr Cyswllt Iechyd Cyhoeddus

HSC(4)-19-12 Papur 12 – Arolwg Amenedigol Cymru gyfan

Dr Shantini Paranjothy

 

14:20 – 15:00

HSC(4)-19-12 papur 13 – Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Angela Hopkins, Cyfarwyddwr Nyrsio

HSC(4)-19-12 papur 14 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Fiona Giraud, Pennaeth Staff Cyswllt ar gyfer Gwasanaethau i Fenywod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar farw-enedigaethau yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Siobhan Jones i gadarnhau a yw Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymgysylltu â chymunedau lleiafrifol ethnig ar y mater o farw-enedigaethau, ac i ddarparu enghreifftiau o’r gwaith hwnnw os felly.

3.

Papurau i'w nodi

HSC(4)-18-12 cofnodionCofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin.

4.

Cynnig dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu atal y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 5 ac ar gyfer y cyfarfod ar 4 Gorffennaf ar gyfer eitem 1

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(15:00 - 15:30)

5.

Ymchwiliad un-dydd i farw-enedigaethau yng Nghymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a gafwyd ar farw-enedigaethau yng Nghymru.

 

Trawsgrifiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu