Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mike Hedges a Gwenda Thomas.  Nid oedd neb yn dirprwyo ar eu rhan.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Janet Finch-Saunders.  Dirprwyodd William Graham ar ei rhan, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

 

 

(09.15 - 10.15)

2.

Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

2.2 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion am lefelau’r indemniad a ddarperir gan awdurdodau lleol i aelodau mewn perthynas ag achosion cod ymddygiad.

 

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.15 - 10.25)

5.

Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/14 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(10.30 - 11.00)

6.

Briff Ffeithiol: Papur Gwyn ar Ddatganoli, Democratiaeth a Chyflawni - Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen Diwygio Llywodraeth Leol: Cyllid

Robin Jones, Tîm Polisi a Phrosectiau Biliau, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni Papur Gwyn – Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

http://wales.gov.uk/docs/dpsp/consultation/141021-staff-commission-consultation-cy.pdf

 

Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, 21 Hydref 2014

http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=2756&assembly=4&c=Record of Proceedings&startDt=21/10/2014&endDt=21/10/2014#174435

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ffeithiol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn ar Ddatganoli, Democratiaeth a Chyflawni - Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

(11.00 - 11.10)

7.

Ystyried blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

(11.10 - 11.20)

8.

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Crynodeb o’r dystiolaeth a gafwyd ar Elfen 1 yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â’r ymchwiliad.

 

(11.20 - 11.30)

9.

Y Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) – Ystyried trafodion y Pwyllgor yn ystod Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y modd y mae’n cynnal trafodion Cyfnod 2 a chytunodd i amrywio’r drefn ar gyfer ystyried y Bil fel a ganlyn:

        Adrannau 2-23

        Adran 1

        Teitl hir

 

(11.30 - 11.40)

10.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3): y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â’r Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu