Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2        Cyhoeddodd y Cadeirydd fod Alun Davies a Gwenda Thomas wedi’u hethol i’r Pwyllgor hwn

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Leighton Andrews a Jenny Rathbone am eu gwaith a’u cyfraniad i’r Pwyllgor hwn.

1.4        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas ac Alun Davies. 

 

(9.15 - 10.30)

2.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 4 (y trydydd sector)

Eleri Butler MBE, Prif Weithredwr, Cymorth i Fenywod Cymru

Mwenya Chimba, Cyfarwyddwr, Trais yn Erbyn Menywod, Black Association of Women Step Out
Cathy Owens, Grŵp Gweithredu ar Drais yn erbyn Menywod

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Eleri Butler, Prif Weithredwr, Cymorth i Fenywod;

Mwenya Chimba, Cyfarwyddwr, Trais yn erbyn Menywod, BAWSO;

Cathy Owens, Grŵp Gweithredu Trais yn erbyn Menywod.

 

·         Cytunodd Cymorth i Fenywod i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am ddangosyddion perfformiad y dylid eu defnyddio, ym marn y mudiad, i fesur cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Ddeddf

 

(10.40 - 11.55)

3.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 5 (y trydydd sector)

Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol, Llamau

Bernie Bowen-Thomson, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

Gwilym Roberts, Prif Swyddog Gweithredol, Relate Cymru

Johanna Robinson, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol, Llamau;

Bernadette Bowen-Thomson, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymru Ddiogelach;

Gwilym Roberts, Prif Weithredwr, Relate Cymru;

Johanna Robinson, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru.

 

·         Cytunodd Relate i ddarparu copi o’r adroddiad ‘Young People, Sex and Relationships: The New Norms’ a gyhoeddwyd gan Relate a’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus.

 

·         Cytunodd Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am ddangosyddion perfformiad y dylid eu defnyddio, ym marn y mudiad, i fesur cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Ddeddf

 

 

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitemau 6 a 7 ac Eitem 1 ar 1 Hydref 2014

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(11.55 - 12.00)

6.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - trafod y dystiolaeth o sesiynnau 4 a 5

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(12:00-12:30)

7.

Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru): Trafod adroddiad drafft Cyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft Cyfnod 1.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu