Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf.

Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2. Safodd Aled Roberts i mewn dros Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:15

(45 munud)

3.

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Cyhoeddiad Llywodraeth y DU ar broses Dydd Gŵyl Dewi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24

(5 munud)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

NDM5706 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a)         adrannau 2 - 11

b)         Atodlen 1

c)         adrannau 12-14

d)         Atodlen 2

e)         adrannau 15 – 31

f)          Atodlen 3

g)         adrannau 32 – 44

h)        Atodlen 4

i)          adrannau 45 - 55

j)          adran 1

k)         teitl hir

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

NDM5706 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a)         adrannau 2 - 11

b)         Atodlen 1

c)         adrannau 12-14

d)         Atodlen 2

e)         adrannau 15 – 31

f)          Atodlen 3

g)         adrannau 32 – 44

h)        Atodlen 4

i)          adrannau 45 - 55

j)          adran 1

k)         teitl hir

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

5.

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Orchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015

NDM5704 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru )

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 9(6) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011, a Rheol Sefydlog 30A.10, yn cytuno i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015 yn unol â'r drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2014.

Gosodwyd y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2014.

Dogfennau Ategol

Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015 (Saesneg yn unig)

Memorandwm Esboniadol

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

NDM5704 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru )

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 9(6) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011, a Rheol Sefydlog 30A.10, yn cytuno i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015 yn unol â'r drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2014.

Gosodwyd y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2014.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

6.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Troseddu Difrifol (Memorandwm Rhif 4): Camfanteisio'n rhywiol ar blant ac adrodd gorfodol ynghylch anffurfio organau rhywiol merched

NDM5705 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Troseddu Difrifol sy'n ymwneud ag ecsbloetio plant yn rhywiol a'r drosedd o loetran neu lithio at ddibenion puteindra, a gosod dyletswydd ar amrywiol weithwyr proffesiynol i roi hysbysiad am achosion a nodir o anffurfio organau cenhedlu benywod a phŵer cysylltiedig i wneud canllawiau statudol, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Chwefror 2015 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

Gellir cael copi o'r Bil ar wefan Senedd y DU:

http://services.parliament.uk/bills/2014-15/seriouscrime.html (Saesneg yn unig)

Dogfen Ategol
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

NDM5705 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Troseddu Difrifol sy'n ymwneud ag ecsbloetio plant yn rhywiol a'r drosedd o loetran neu lithio at ddibenion puteindra, a gosod dyletswydd ar amrywiol weithwyr proffesiynol i roi hysbysiad am achosion a nodir o anffurfio organau cenhedlu benywod a phŵer cysylltiedig i wneud canllawiau statudol, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

7.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio.

 

Am 15.23, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am ddeg munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru).

(240 munud)

8.

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

1. Trais yn erbyn Menywod a Phlant

54, 55, 56, 64

2. Sefydliadau addysg bellach ac uwch – cyngor a chanllawiau

22, 24, 17, 53

3. Ystyr “swyddogaethau perthnasol”

21, 23

4. Dyletswydd i roi sylw i’r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

1

5. Hawliau dioddefwyr

57

6. Strategaethau cenedlaethol a lleol- anghenion rhywedd-benodol

69, 72

7. Strategaeth genedlaethol - rhaglenni i dramgwyddwyr

70, 71

8. Strategaethau lleol - gweithredu

2, 3, 4

9. Addysg am berthnasoedd iach

5, 6, 7, 11, 58

10. Dyletswyddau cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

59

11. Dangosyddion Cenedlaethol

8, 9, 10,

12. Adroddiadau cynnydd blynyddol

12, 68

13. Canllawiau statudol

13, 67, 65, 14, 15, 16

14. Cynghorydd Gweinidogol

25-32, 18, 62, 33-52, 20

15. Swyddogaethau’r Cynghorydd Gweinidogol

60, 61, 19

16. Dileu’r amddiffyniad cosb resymol

66

17. Ystyr camdriniaeth

63

Dogfennau Ategol

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol fel y’i Diwygiwyd

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 24 Chwefror 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 54 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

12

26

52

Gwrthodwyd gwelliant 1

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

11

26

52

Gwrthodwyd gwelliant 57

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 70 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 2 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

12

26

52

Gwrthodwyd gwelliant 4

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

26

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 8 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 10.

Tynnwyd gwelliant 12 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Ni chynigiwyd gwelliant 67.

Derbyniwyd gwelliant 65 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Ni chynigiwyd gwelliant 17.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 25 -32 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 25

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

0

0

51

Derbyniwyd gwelliant 26

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

27

52

Gwrthodwyd gwelliant 60

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 33 -52 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 33

Derbyniwyd gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 39

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 52 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Am 17.57, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 66

Tynnwyd gwelliant 63 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Derbyniwyd gwelliant 53 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 64.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu