Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: proses gyllidebol Seland Newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Sesiwn friffio breifat: Gwaith monitro Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ar gyllideb Llywodraeth Cymru - y canfyddiadau allweddol hyd yn hyn

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Papur 2 - Papur briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid ac Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ar waith monitro Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru o gyllideb Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Y dull o gynnal gwaith craffu

Papur 2 – Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull o graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor y dull diwygiedig o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 a chytunodd ar y dull gweithredu.

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr amserlen gyllidebol ddiwygiedig, gyda dyddiad cau diwygiedig o 31 Ionawr i bwyllgorau adrodd, a nodwyd y byddai'r Pwyllgor Cyllid yn penderfynu ddydd Mercher yr wythnos hon a ddylid cyfarfod yn ystod wythnos gyntaf y toriad. Cytunodd y Trefnydd i sicrhau bod Gweinidogion yn ymwybodol o'r angen i fod ar gael yn ystod wythnos gyntaf y tymor ym mis Ionawr ar gyfer craffu gan bwyllgorau.

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Cyllideb llywodraeth leol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Cyllideb llywodraeth leol

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Emma Taylor-Collins, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Michael Trickey, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

 

Adroddiadau

 

Canolfan Llywodraethu Cymru: Cut to the bone? An analysis of Local Government Finances in Wales, 2009-10 to 2017-18, and the outlook to 2023-24

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru : Wedi cyrraedd y pwynt tyngedfennol: Llywodraeth leol Cymru a chyni

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Emma Taylor-Collins, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

·       Michael Trickey, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

 

 

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Ymatebion y Llywodraeth i’r broses graffu ar y gyllideb ddrafft

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28
 • Cyfyngedig 29

Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Y dull o gynnal gwaith craffu

Papur 5: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull o graffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull diwygiedig o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35
 • Cyfyngedig 36

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i gyhoeddi amserlen gyllidebol ddiwygiedig, gyda dyddiad cau dydd Mawrth 14 Ionawr 2020 ar gyfer adrodd gan bwyllgor.

 

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Penodi cynghorydd arbenigol

Papur 5 - Cais am rôl y cynghorydd arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi cynghorydd arbenigol.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 12)

12 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019

Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr a'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.11a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr at Gyfarwyddwyr Cyllid Byrddau Iechyd Lleol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Addysg - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytuno i ddychwelyd ato yn y cyfarfod nesaf, fel y gallent ystyried barn y Pwyllgor Cyllid.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

9 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3        Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Trafodaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenoriaethau ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21, a chytunodd arnynt. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i gadw capasiti yn rhaglen waith yr hydref i allu cynnwys unrhyw newidiadau i amserlen y gyllideb.

 

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2        Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod cynghorydd arbenigol

Papur 4 – Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Trafod penodi cynghorydd arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ddisgrifiad swydd drafft ar gyfer cynghorydd arbenigol.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Letter from the Chair of the Finance Committee on the Timetable for the Welsh Government Budget 2020-21

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 111

Cofnodion:

Business Managers noted the letter and the concerns of Finance Committee regarding the proposed timetable and the fact that they welcome the timetable moving forward if possible, and in that situation more time should be allowed for scrutiny.

 

Business Committee agreed the budget timetable, but noted again that it may change in the autumn.

 

Business Managers agreed to schedule a Finance Committee debate on 25 September, and asked whether the outcomes of the Committee consultation could form the basis of the debate.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Welsh Government Draft Budget 2020-21


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 12)

12 Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Amserlen y gyllideb

Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer Cyllideb - 5 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor amserlen cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 124

Cofnodion:

Amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes ei bod wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i'w hysbysu am yr amserlen gyllidebol arfaethedig, ac y bydd yn awr yn ysgrifennu at bob Pwyllgor arall.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'r Pwyllgor Cyllid, yn unol â'r Rheolau Sefydlog, a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod cyntaf ym mis Medi.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu