Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 10)

10 Gofal iechyd meddwl i gleifion mewnol: cwmpas a dull gweithredu

 

Gofal iechyd meddwl i gleifion mewnol: cwmpas a dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei ymchwiliad i ofal iechyd i gleifion mewnol gan gytuno ar y dull gweithredu.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5.)

5. Ymchwiliad i’r prosesau ar gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty: Cwmpas a dull gweithredu

papur cwmpasu ar brosesau ar gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen Waith: Trafod y flaenraglen waith

Papur 9 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1  Cytunodd y Pwyllgor i flaenoriaethu dau ymchwiliad i'w hystyried - ymchwiliad i leoliadau cleifion mewnol CAMHS y tu allan i'r ardal, ac ymchwiliad i ryddhau cleifion o'r ysbyty. Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar nifer o ddarnau byrrach eraill o waith. Caiff y manylion eu cyhoeddi ar wefan y Comisiwn.


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Papur 6 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1        Ystyriodd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref, a nifer o gynigion ar gyfer ymchwiliadau posibl yn y dyfodol. Gofynnodd y Pwyllgor i’r ysgrifenyddiaeth wneud rhywfaint o waith cwmpasu pellach a chytunodd i ystyriodd y mater eto yn nhymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Blaenraglen Gwaith: Ymchwiliad i Sepsis

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor i fynd ymlaen â'r ymchwiliad i Sepsis ar hyd y telerau y cytunwyd arnynt yn ei drafodaethau gwaith ymlaen ar 19 Medi 2018. Bu'r Pwyllgor hefyd yn ystyried y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau a chytunodd i ymateb gyda manylion yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Papur 4 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar nifer o gwestiynau i’w hanfon at y Panel Goruchwylio Annibynnol ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth ymlaen llaw cyn iddo ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 17 Gorffennaf 2019.

 


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Blaenraglen waith

Papur 3 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith: Trafod y flaenraglen waith

Paper 15 - Blenraglen Waith

Papur 16 - Papur gan y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth, ar Brexit a phenderfynyddion iechyd gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i gynnal ymchwiliad undydd i Wasanaethau Endosgopi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Rhaglen Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Gwasanaethau Hunaniaeth o ran Rhywedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Atal Hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: gwasanaethau y tu allan i oriau yng Nghymru - 26 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Blaenraglen waith: meysydd o ddiddordeb a rennir - 26 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i gynnal ymchwiliad undydd i ddeintyddiaeth yng Nghymru ac ymchwiliad i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyr.


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol oddi wrth y Cadeirydd: Y Gwasanaeth newydd ar gyfer Hunaniaeth Rywedd Oedolion a'r Cynllun Gordewdra i Gymru – 14 Mai 2018

Papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gwasanaeth newydd ar gyfer Hunaniaeth Rywedd Oedolion a'r Cynllun Gordewdra i Gymru – 11 Mehefin 2018

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Gwasanaethau y tu allan i oriau: Llythyr gan Gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru – 5 Ebrill 2018

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru mewn perthynas â gwasanaethau y tu allan i oriau.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ynglŷn â Newidiadau i EMIS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ynghylch y newidiadau i EMIS

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith - trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer dechrau 2018, a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynghylch amseroedd aros canser

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon o ran amseroedd aros canser.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3.1)

3.1 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn ag amseroedd aros canser

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau i ymgymryd ag ymchwiliad i atal achosion o hunanladdiad. Cyhoeddir yr ymchwiliad a'r ymgynghoriad cysylltiedig cyn bo hir.

7.2 Cytunodd yr Aelodau i gynnal ymchwiliad byr i'r Rhestr Cyflawnwyr Meddygol; bydd cynigion yn cael eu cwblhau yn fuan.

7.3 Cafodd yr Aelodau drafodaethau cychwynnol ynghylch cynlluniau ar gyfer ymchwiliadau eraill yn y dyfodol, gan gynnwys seilwaith TGCh, a chytunwyd i gwblhau cynigion mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan Bwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7a The Committee noted the letter from the House of Commons Health Committee.


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Trefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynghylch ‘Gwasanaethau sy'n addas i’r dyfodol’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cynhaliodd yr Aelodau drafodaeth bellach am flaenraglen waith y Pwyllgor. Bydd cynlluniau ar gyfer tymor yr hydref yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe y Pwyllgor.

7.2 Trafododd yr Aelodau y cynlluniau ar gyfer gwaith craffu'r Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Blaengynllunio: y tymor canolig/hir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Dechreuodd y Pwyllgor drafod ei gynlluniau ar gyfer ymchwiliadau’r dyfodol a chytunodd i gwblhau’r cynigion yn ei gyfarfod ar 19 Gorffennaf.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor ganslo’i gyfarfod ar 13 Gorffennaf a gohirio’r trafodaethau ar ei adroddiad drafft am ofal sylfaenol tan fis Medi.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Blaengynllunio: y tymor byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i weithgarwch corfforol a phlentyndod. Bydd y cylch gwaith yn cael ei gwblhau yn y cyfarfod ar 19 Gorffennaf, a bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn dilyn hynny.

3.2 Dechreuodd y Pwyllgor drafod ei gynlluniau ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Adolygiad o'r rhaglen waith bresennol a’r blaenoriaethau strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Adolygodd y Pwyllgor y gwaith y mae eisoes wedi’i wneud a thrafododd y blaenoriaethau strategol a bennwyd ganddo yn ystod tymor yr hydref 2016.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cynhaliodd y Pwyllgor drafodaethau pellach ar y flaenoriaeth a nodwyd ganddo yn flaenorol y dylid ymchwilio i iechyd y cyhoedd a chwaraeon. Cytunodd y Pwyllgor i drafod opsiynau ar gyfer ymchwiliad yn ystod un o'i gyfarfodydd ym mis Gorffennaf, gyda'r bwriad o lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod yr haf.

8.2 Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Llythyr gan Goleg Nyrsio Brenhinol ynglŷn â Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Goleg Brenhinol y Nyrsys ynghylch Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsys (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 11)

11 Trafod y flaenraglen waith - Ystyried Gohebiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 The Committee considered correspondence related to its Forward Work Programme.


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried opsiynau ar gyfer gwaith craffu ar ddeddfwriaeth ar ôl deddfu, a drafodwyd gan ei Bwyllgor blaenorol yn y Pedwerydd Cynulliad.

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried opsiynau ar gyfer adolygu cynnydd sydd wedi cael ei wneud yn erbyn argymhellion a geir yn yr adroddiadau a gyhoeddwyd gan ei Bwyllgor blaenorol yn y Pedwerydd Cynulliad.

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Trafod y rheoliadau a wneir o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y rheoliadau drafft i'w gwneud o dan Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf  am ei flaenraglen waith yn y dyfodol, a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn gofyn am ragor o fanylion ynghylch sefydlu Addysg Iechyd Cymru a'r amserlen ar gyfer yr ymgynghoriad;

·         gwahodd yr Athro Robin Williams a/neu aelodau o'i dîm ymgynghorol, a wnaeth y  gwaith cwmpasu ar gyfer y model newydd o ddarparu addysg a hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol, i roi tystiolaeth ar ein hymchwiliad i recriwtio staff meddygol.

 


Cyfarfod: 13/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Cynllunio strategol a thrafod ymchwiliadau posibl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ac yn cytuno ar ei amcanion strategol lefel uchel ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar ei flaenoriaethau a gynhaliwyd dros yr haf.

 

2.3 Cytunodd y Pwyllgor i roi blaenoriaeth i’r ymchwiliadau canlynol dros y 12-18 mis nesaf:

 

        Dementia;

        Gofal sylfaenol;

        Teimlo’n ynysig neu’n unig;

        Defnyddio meddyginiaeth gwrthseicotig;

        Iechyd y cyhoedd a chwaraeon.

 

2.4 Byddai’r Pwyllgor hefyd yn cysylltu â phawb a oedd wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar ei flaenoriaethau, i roi gwybod iddynt am ei raglen waith.

 

2.5 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd arbenigwyr ym maes cynllunio’r gweithlu er mwyn helpu gyda’i ymchwiliad i gynaliadwyedd y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

8 Ystyried Flaenraglen Gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor drafodaeth bellach ynghylch y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

8.2 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad byr i recriwtio meddygol a chytunodd arno. Bydd rhagor o fanylion a gwybodaeth am ymgynghoriad cyhoeddus yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Pwyllgor yn fuan.

 


Cyfarfod: 21/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Cynllunio strategol a thrafod ymchwiliadau posibl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor ei amcanion strategol lefel uchel ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

2.2 Trafododd y Pwyllgor ei flaenoriaethau ar gyfer ymchwiliadau ar gyfer y 12-18 mis nesaf.

2.3 Gwneir penderfyniadau terfynol ar amcanion ac ymchwiliadau yn y cyfarfodydd sydd i ddod ac fe'u cyhoeddir ar dudalen y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

9 Trafod y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd ar ystyried cynlluniau ar gyfer gwaith yn y dyfodol yn y sesiwn gynllunio strategol a chwmpasu ymholiadau tymor hwy yn ei gyfarfod ar 21 Medi 2016.

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: trafodaeth bellach ar y flaenraglen waith a busnes cynnar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar nifer o ymchwiliadau posibl ar gyfer y dyfodol hirdymor a chytunodd i bennu amser ar ddechrau tymor yr hydref i ystyried y rhain ymhellach.

 

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

1 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: blaenraglen waith a busnes cynnar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y rhaglen waith gychwynnol ar gyfer tymor yr hydref yn amodol ar roi ystyriaeth bellach i'r ymchwiliad ar ad-drefnu gwasanaethau ysbyty.

 

 


Cyfarfod: 07/07/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2.)

2. Cyfrifoldebau’r Pwyllgor a busnes cynnar

Dogfennau ategol:

  • Papur 1 - Cyfrifoldebau'r pwyllgor ac ymchwiliadau posibl yn y dyfodol
  • Atodiad 1 - Cyfrifoldebau'r pwyllgor [Saesneg yn unig]
  • Atodiad 2 - Penodiad fel Cadeirydd
  • Atodiad 3 - Ymchwiliadau posibl [Saesneg yn unig]
  • Atodiad 3 - Datblygiad Proffesiynol Parhaus

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu