Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd

CLA(5)-11-19 – Papur 44 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuneadau at y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Rheoliadau Rheoliad (EC) rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 93 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, 8 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, a nododd y bydd y datganiad ysgrifenedig perthnasol gan Lywodraeth Cymru yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Rheoliadau Asesu Cydymffurfiaeth (Cytundebau Cydnabyddiaeth Gilyddol) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 28 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 1 Mawrth 2019

 

 Rheoliadau Asesu Cydymffurfiaeth (Cytundebau Cydnabyddiaeth Gilyddol) 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 11)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

7 Gohebiaeth ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch Concordat gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru

CLA(5)-21-18 - Papur 29 – Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, 11 Gorffennaf 2018

CLA(5)-21-18 – Papur 30 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, 14 Awst 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn am gopi o'r canllawiau cyfatebol unwaith y cânt eu cwblhau.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

7 Datganiadau: Cyflwyno Bil Amaethyddiaeth y DU

CLA(5)-21-18 – Papur 36 Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: cyflwyno Bil Amaethyddiaeth y DU

CLA(5)-21-18 – Papur 37 Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru: hynt y fframwaith amaethyddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiadau a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

7 Cymdeithas Frenhinol Caeredin - Papur cynghori Awst 2018: Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban Fframweithiau Cyffredin y DU

CLA(5)-21-18 – Papur 35 - The Royal Society of Edinburgh – Papur cynghori Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur cynghori gan Gymdeithas Frenhinol Caeredin.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

7 Datganiad Ysgrifenedig a Thystiolaeth Ategol Llywodraeth Cymru i'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-21-18 – Papur 34 – Datganiad Ysgrifenedig a thystiolaeth ategol Llywodraeth Cymru, 31 Awst 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r dystiolaeth atodol i'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Concordat rhwng y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru

CLA(5)-20-18 – Papur 2 Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y datganiad ysgrifenedig ar y Concordat rhwng y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth ynghylch paragraff 20 y concordat.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Comisiwn Cyfiawnder i Gymru: Tystiolaeth ddrafft

CLA(5)-18-18 – Papur 12 – Tystiolaeth ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth y bydd yn ei chyflwyno i Gomisiwn Cyfiawnder i Gymru a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 21/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

CLA(5)-15-18 – Papur 8 – Llythyr at Bwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin

CLA(5)-15-18 – Papur 9 – Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes: Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor o dan Adran 116C

CLA(5)-13-18 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

Adnoddau ar gyfer Brexit

CLA(5)-12-18 – Papur 12 – Llythyr gan y Llywydd, 16 Mawrth 2018

CLA(5)-12-18 – Papur 13 – Ymateb drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ymateb drafft.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Datganiad Llywodraeth Cymru: Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft

CLA(5)-11-18 – Papur 21 - Datganiad Llywodraeth Cymru: Bil Deddfwriaeth Drafft (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

Gweithdrefn y Cynulliad ar gyfer Gorchmynion Adran 116C yn y Cyfrin Gyngor

CLA(5)-10-18 – Papur 12 – Papur cefndirol

CLA(5)-10-18 – Papur 13 – Llythyr gan y Llywydd, 1 Mawrth 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr yn ymwneud â Gorchmynion Adran 116C yn y Cyfrin Gyngor.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Gweithdrefn y Cynulliad ar gyfer Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor o dan Adran 116C

CLA(5)-09-18 – Papur 19 – Llythyr gan y Llywydd, 1 Mawrth 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd, a chytunwyd i ystyried ymateb yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

CLA(5)-07-18 – Papur 12 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r adroddiad. Cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ganfod a yw bellach wedi nodi maes addas ar gyfer diwygio'r gyfraith. 

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Datganiad Llywodraeth Cymru: Cod Erlyn Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: y wybodaeth ddiweddaraf am Anghenion Dysgu Ychwanegol

CLA (5)-01-18 - Papur 10 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

CLA(5)-01-18 – Papur 9   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-01-18 – Papur 11 – Llythyr i Arweinydd y Tŷ ynglŷn â defnyddio pwerau gwneud is-ddeddfwriaeth sy'n rhan o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Llywodraeth y DU.

CLA(5)-01-18 – Papur 12 - Llythyr gan Arweinydd y Tŷ ynglŷn â defnyddio pwerau gwneud is-ddeddfwriaeth sy'n rhan o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Llywodraeth y DU.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Ymatebion i'r ymgynghoriad ar gynigion i ddatblygu Deddf ar ddehongli deddfwriaeth Cymru

PTN 5 - Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru  - 6 Rhagfyr

PTN 6- Crynodeb o'r ymatebion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymatebion a bydd yn cyflwyno sylwadau i'r Pwyllgor Busnes bod y ddeddfwriaeth hon yn dod gerbron y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 04/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-21-17 – Papur 3 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Papur i’w nodi

CLA(5)-23-17 - Papur 14  - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

CLA(5)-23-17 – Papur 6 - Llythyr oddi wrth y Llywydd - Bil yr UE (Ymadael), 2 Hydref 2017

CLA(5)-23-17 - Papur 7 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Senedd yr Alban ar Weinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, Bil yr UE (Ymadael)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Papur i'w nodi - Llythyr gan y Llywydd

CLA(5)-21-17 – Papur 22 - Llythyr gan y Llywydd - Bil Ymadael â'r UE: Panel Gweithredu Arbenigol i Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd i ymateb iddo.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi - eraill

CLA(5)-21-17 – Papur 20- Llythyr gan y Llywydd - Diwygio'r Cynulliad: anghymhwyso, difenwi, dirmyg llys a braint y Cynulliad

CLA(5)-21-17 – Papur 21 - datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi - Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru

CLA(5)-21-17 – Papur 11 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

CLA(5)-21-17 – Papur 12 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

CLA(5)-21-17 – Papur 13 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Bil Diddymu'r Hawl i Brynu

CLA(5)-21-17 – Papur 14 - Llythyr gan y Prif Weinidog - Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad

CLA(5)-21-17 – Papur 15 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol - Adroddiad Comisiwn y Gyraith ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi - Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru

CLA(5)-21-17 – Papur 18 - Llythyr gan yr Academi Brydeinig - Llais Cryfach i Gymru

CLA(5)-21-17 – Papur 19 - Cymdeithas Ddysgedig Cymru - Llais Cryfach i Gymru

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi - Deddf Cymru 2017

CLA(5)-21-17 – Papur 16 - Llythyr gan y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017 ac ymateb y Llywydd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA(5)-21-17 – Papur 17 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweithredu Deddf Cymru 2017

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Y Cod Erlyn

CLA(5)-19-17 – Papur 7 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 30 Mehefin 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 8 - Llythyr i'r Cwnsler Cyffredinol, 16 Mehefin 2017

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Gohebiaeth ynghylch is-ddeddfwriaeth sy'n deillio o gyfraith yr UE

CLA(5)-18-17 – Papur 5 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 28 Mehefin 2017

CLA(5)- 18-17 – Papur 6 – Llythyr at Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 21 Mehefin 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

Briff Technegol Llywodraeth Cymru: Deddf Dehongli i Gymru

Briffio Technegol Llywodraeth Cymru: Deddf Dehongli i Gymru

Claire Fife, Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor briff llafar gan Claire Fife, Llywodraeth Cymru; Dylan Hughes, Swyddfa Cwnsleriaid Deddfwriaethol Cymru; Neil Martin, Llywodraeth Cymru a Kate Lewandowska, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 26/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Datganiad Ysgrifenedig: Dehongli Cyfraith Cymru – ystyried deddf dehongli i Gymru

CLA(5)-17-17 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig: Dehongli Cyfraith Cymru – ystyried Deddf dehongli i Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 26/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16

CLA(5)-16-17 – Papur 2 – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid.

 


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Gohebiaeth am bapurau i'w nodi

CLA(5)-15-17 – Papur 9 – Llythyr i’r Gweinidog Busnes

CLA(5)-15-17 – Papur 10 – Llythyr i’r Cwnsel Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 11)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 13/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 09/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 05/12/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi:


Cyfarfod: 14/11/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 07/11/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 03/10/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 12/09/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi:


Cyfarfod: 06/07/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3.)

3. Papurau i'w nodi

CLA(5)-03-16 - Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynglŷn â’i benodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor, 30 Mehefin 2016.

 

CLA(5)-03-16 - Papur 3 – Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynglŷn â’i gwelliannau arfaethedig ar gyfer 5 Gorffennaf i Fil Cymru, 30 Mehefin 2016.

 

CLA(5)-03-16 - Papur 4 – Llythyr gan y Llywydd at holl Aelodau Seneddol Cymru ynglŷn â gwelliannau arfaethedig i Fil Cymru, 30 Mehefin 2016.

 

CLA(5)-03-16 - Papur 5 – Briff y Llywydd ynglŷn â gwelliannau arfaethedig ar gyfer ystyriaeth diwrnod cyntaf Bil Cymru, 30 Mehefin 2016.

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/07/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2.)

2. Papurau i'w nodi

CLA(5)-02-16 – Papur 1 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ynghylch Cyfnod Pwyllgor Bil Cymru (diwrnod cyntaf) yn Nhŷ’r Cyffredin, gan gynnwys cynigion o ran gwelliannau.

 

CLA(5)-02-16 – Papur 2 – Llythyr gan Nicholas Paines CF

Comisiynydd, Comisiwn y Gyfraith, 30 Mehefin 2016

 

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/06/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3.)

3. Papurau i'w nodi

ICLA(5)-03-16 – Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynglŷn â Bil Cymru, 21 Mehefin 2016

 

ICLA(5)-03-16 – Papur 3 - Llythyr gan Arweinydd y Tŷ at y Llywydd ynglŷn â Chydsyniad Deddfwriaethol Bil Cymru, 20 Mehefin 2016

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/06/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2.)

2. Papurau i'w nodi

ICLA(5)-02-16 – Papur 1 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at Ysgrifennydd Gwladol Cymru; Bil Cymru, 9 Mehefin 2016

 

ICLA(5)-02-16 – Papur 2 – Llythyr trawsbleidiol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru; Bil Cymru, 17 Mehefin 2016

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3.)

3. Papurau i'w nodi

ICLA(5)-01-16 – Papur 2 - Offerynnau Statudol a osodwyd yn rhy hwyr yn y Pedwerydd Cynulliad i'r Pwyllgor allu craffu arnynt

 

ICLA(5)-01-16 – Papur 3 -  Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig: Ymateb y Llywodraeth i Adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ar y gwaith craffu cyn deddfu a wnaed ar Fil Cymru

 

Dogfennau ategol:


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu