Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mai 2019

Amser: 10.05 - 12.05
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5497


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Stuart Pearson, Capital Law

Gwyn Llewelyn, KPMG

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar ddiwygiadau.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol:  Ystyried yr ohebiaeth a ddaeth i law

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a chan y cyrff a ariennir yn uniongyrchol a chytunodd ar y newidiadau a gynigiwyd.

</AI2>

<AI3>

3       Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

3.1 Trafododd y Pwyllgor y cais gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'i nodi.

</AI3>

<AI4>

4       Cyllideb Atodol Gyntaf Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20

4.1 Trafododd y Pwyllgor y ceisiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'u nodi.

4.2 Nododd y Pwyllgor fod cyllideb atodol Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnwys dull cyfrifyddu diwygiedig, a chytunodd i holi'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ymhellach pan ddaw gerbron y Pwyllgor ym mis Mehefin.

</AI4>

<AI5>

5       Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cais gan Gomisiwn y Cynulliad ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'i nodi.

</AI5>

<AI6>

6       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

6.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

6.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

</AI6>

<AI7>

7       Papur(au) i'w nodi

7.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai.

</AI7>

<AI8>

8       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure Advisory, KPMG LLP a chan Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

</AI8>

<AI9>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 23 Mai 2019, ac ar ddechrau'r cyfarfod ar 5 Mehefin 2019.

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

10    Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>