Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 21 Mai 2019

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol") (30 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Glasbrintiau Cyfiawnder (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Y Ganolfan Fyd-eang ar Ragoriaeth Rheilffyrdd yng Nghymru (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Ymateb Llywodraeth Cymru i Gynllun y Grŵp Arbenigwyr ar Ddiogelwch Adeiladau  (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Blwyddyn Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ieithoedd Cynhenid (30 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol mewn perthynas â'r Bil Masnach (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 22 Mai 2019

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd (45 munud)

·         Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Craffu ar Gyfrifon 2017-18 (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau: Deiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl Fer: John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Brexit a'n Tir (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru (45 munud)

 

Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Dadl Fer: Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)

·         Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer: Caroline Jones (Gorllewin De Cymru) (30 munud)