Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Ionawr 2019

Amser: 09.00 - 11.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5136


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Tystion:

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Richard Harries, Swyddfa Archwilio Cymru

Gareth Lucey, Swyddfa Archwilio Cymru

Jim Harra, HMRC

Katy Peters, HMRC

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Alex Hadley (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC a Nick Ramsay AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Nodwyd y papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 – Llythyr at y Prif Weinidog ac ymateb ganddo – ymgysylltu â Biliau Aelodau

</AI3>

<AI4>

3       Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Swyddfa Archwilio Cymru)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru; a Gareth Lucey, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y materion a ganlyn: eitemau 5 i 8 ac eitemau 10 i 12

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad, gan ystyried yr achos o blaid diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

</AI7>

<AI8>

7       Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

7.1 Nododd y Pwyllgor y Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018.

</AI8>

<AI9>

8       Craffu ar y Gyllideb Ddrafft

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20.

</AI9>

<AI10>

9       Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 4 (Cyllid a Thollau EM)

9.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM; a Katy Peters, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trethi Personol, Dadansoddi a Gwybodaeth, a Phennaeth Proffesiwn (Economeg), Cyllid a Thollau EM.

</AI10>

<AI11>

10    Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI11>

<AI12>

11    Swyddfa Archwilio Cymru, Cynllun Ffioedd 2019-20

11.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2019-20 o dan Reol Sefydlog 18.10(x) yn unol ag adran 24(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

</AI12>

<AI13>

12    Adroddiad drafft ar benodiadau i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

12.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>