Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Ionawr 2019

Amser: 09.02 - 09.55
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5143


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Mike Hedges AC

Nick Ramsay AC

Rhianon Passmore AC

Tystion:

Jeremy Miles AC, Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Dylan Hughes, Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Georgina Owen (Clerc)

Bethan Davies (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Croesawodd y Cadeirydd Rhianon Passmore ac Alun Davies i’r Pwyllgor fel aelodau newydd.

1.3     Diolchodd y Cadeirydd i David Rees a Jane Hutt am eu cyfraniad i’r Pwyllgor.

1.4     Cafwyd ymddiheuriad gan Alun Davies AC a Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Ymateb gan Swyddfa Archwilio Cymru i Waith Craffu Blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru – 10 Ionawr 2019

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Paul Davies AC - Bil Awtistiaeth (Cymru) - 10 Ionawr 2019

</AI4>

<AI5>

3       Goblygiadau ariannol Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru; a Claire Fife, Cynghorydd Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru.

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Goblygiadau ariannol Bil Deddfwriaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

6       Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: dull o gynnal y gwaith craffu

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>