Papurau i’w nodi 9 Tachwedd 2016 - clawr

Rhif y papur:

Mater

Gan

Pwynt gweithredu

Papurau cyhoeddus i’w nodi

2

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Ychwanegiadau a newidiadau I naratif y Gyllideb.

3

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Manylion o’u grŵp arweinyddiaeth ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

 

 

 4

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC)

Manylion o’u strategaeth ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

 

 

5

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Ymateb i bwyntiau a godwyd yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Hydref 2016.