Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu’r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i’w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 11 Hydref a dydd Mercher 12 Hydref 2016

Dydd Mawrth 18 Hydref a dydd Mercher 19 Hydref 2016

Toriad: Dydd Llun 24 Hydref 2016 – Dydd Sul 30 Hydref 2016

Dydd Mawrth 1 Tachwedd a dydd Mercher 2 Tachwedd 2016

 

 

 

Dydd Mawrth 11 Hydref 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid yr UE (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

·         Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Band Eang Cyflym Iawn yng Nghymru (45 munud)

·         Dadl: Mynd i’r Afael â Throseddau Casineb – Cynnydd a Heriau (60 munud)

 

Dydd Mercher 12 Hydref 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

 

NNDM6089

Lee Waters (Llanelli)

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Huw Irranca–Davies (Ogwr)

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod amryfal fanteision iechyd a lles gweithgaredddau corfforol.

 

2. Yn nodi mai dim ond 35 y cant o blant Cymru sy’n cael yr awr o weithgareddau corfforol a gaiff ei argymhell sydd ei angen arnynt bob dydd.

 

3. Yn cydnabod potensial Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i godi lefelau gweithgareddau corfforol ymysg pob grŵp oedran.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgysylltu’n llawn â chymunedau i ganfod y llwybrau newydd a fyddai’n cysylltu cyrchfannau lleol ac a fyddai fwyaf tebygol o gael defnydd da.

 

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl Fer – Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 18 Hydref 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Cyllideb Ddrafft 2017-18 (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Y Rhaglen i Ddileu TB Buchol (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru (30 munud)

·         Dadl: Adroddiad Blynyddol 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)

 

Dydd Mercher 19 Hydref 2016

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan (10 munud)

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer – Neil McEvoy (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Canolbwyntio ar Allforion (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf (30 munud)

·         Dadl: Adroddiad Blynyddol 2015-2016 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (60 munud)

 

Dydd Mercher 2 Tachwedd 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (120 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl Fer – Hannah Blythyn (Delyn) (30 munud)