1.                  {0>Introduction<}100{>Cyflwyniad<0}

 

1.1              {0>Gwynedd Council was appointed as North and Mid Wales Trunk Road Agent (NMWTRA) by Welsh Government (WG) in April 2012. NMWTRA are responsible for delivering the requirements of the Welsh Government Managing Agent Agreement (WGMA) and the requirements of the Highways Act including the statutory ‘duty to maintain’ under delegated authority from WG.<}100{>Penodwyd Cyngor Gwynedd yn Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC) gan Lywodraeth Cymru (LlC) ym mis Ebrill 2012. Mae ACGCC yn gyfrifol am gyflawni gofynion Cytundeb Asiant Rheoli Llywodraeth Cymru (CARhLlC) a gofynion y Ddeddf Priffyrdd yn cynnwys y 'ddyletswydd i gynnal' statudol dan awdurdod dirprwyedig gan LlC.<0}

1.2       {0>The role of the Agent includes the following functions:<}100{>Mae rôl yr Asiant yn cynnwys y swyddogaethau a ganlyn:<0}

·         {0>Inspection of highway assets to determine asset condition and identify safety hazards;<}100{>Archwilio asedau priffyrdd i bennu cyflwr yr asedau ac adnabod peryglon diogelwch;<0}

·         {0>Identify maintenance renewal and improvement requirements for all highway assets and submit appropriate bids to WG to assist with funding decisions;<}100{>Adnabod gofynion gwella ac adnewyddu cynnal a chadw ar gyfer yr holl asedau priffyrdd a chyflwyno bidiau priodol i LlC i gynorthwyo gyda phenderfyniadau ariannu;<0}

·         {0>Determine feasibility and undertake detailed design for major maintenance renewal, upgrade and minor improvement schemes;<}100{>Pennu dichonoldeb ac ymgymryd â dyluniadau manwl ar gyfer cynlluniau adnewyddu cynnal a chadw, uwchraddio a mân welliannau;<0}

·         {0>Undertake routine and reactive maintenance on the Trunk Road network including correcting safety defects and responding to emergency incidents within defined timescales;<}100{>Ymgymryd â gwaith cynnal a chadw rheolaidd ac ymatebol ar y rhwydwaith Cefnffyrdd yn cynnwys cywiro diffygion diogelwch ac ymateb i ddigwyddiadau brys o fewn amserlenni penodol;<0}

·         {0>Provision of advice to WG on operational matters, requests for service from the public and elected members;<}100{>Darparu cyngor i LlC ar faterion gweithredol, ceisiadau am wasanaeth gan y cyhoedd ac aelodau etholedig;<0}

·         {0>Operate the WG Traffic Officer Service and network Control Room functions;<}100{>Gweithredu Gwasanaeth Swyddog Traffig LlC a swyddogaethau Ystafell Reoli'r rhwydwaith;<0}

·         {0>Statutory Tunnels Manager;<}100{>Rheolwr Twneli Statudol;<0}

·         {0>Departmental Representative for A55 Design Build Finance Operate Contract.<}100{>Cynrychiolydd Adrannol ar gyfer Contract Dylunio Adeiladu Cyllido Gweithredu yr A55;<0}

·         {0>To manage a budget allocation from WG of approximately £50m<}0{>Rheoli cyllideb gan LlC o tua £50m.<0}

 

2.         {0>Background<}100{>Cefndir<0}

2.1       {0>Trunk Road management arrangements in Wales were reviewed by WG between 2002 and 2005 and the number of Agents rationalised from 8 to what was considered to be an optimum of 3 in 2005/6 with the formation of the North, Mid and South Wales Trunk Road Agencies.<}100{>Adolygwyd trefniadau rheoli Cefnffyrdd yng Nghymru gan LlC rhwng 2002 a 2005 a rhesymolwyd nifer yr Asiantau o wyth i’r hyn a ystyriwyd yn nifer optimwm o dri yn 2005/6 gan ffurfio Asiantau Cefnffyrdd Gogledd, Canolbarth a De Cymru.<0}

2.2       {0>Between 2007 and 2013 a number of successful external audits commissioned by WG have been undertaken by Halcrow 2007, EC Harris 2008, Performance Audit Group 2011 and 2012 and EC Harris in 2013. The EC Harris Audit in 2008included a benchmarking exercise across Wales and with similar services provided by the private sector in Scotland.<}0{>Rhwng 2007 a 2013 mae nifer o archwiliadau allanol llwyddiannus wedi’u comisiynu gan LlC wedi’u cynnal gan Halcrow yn 2007, EC Harris yn 2008, Performance Audit Group yn 2011 a 2012 ac EC Harris yn 2013. Roedd Archwiliad EC Harris yn 2008 yn cynnwys ymarferiad meincnodi ledled Cymru a chyda gwasanaethau tebyg a ddarperir gan y sector preifat yn yr Alban.<0} {0>The successful review confirmed that the public sector model operating in Wales in the context of the Welsh economy was providing Value for Money and the Agency arrangements were renewed in 2012.  The WG letter of appointment commented as follows:<}100{>Cadarnhaodd yr adolygiad llwyddiannus fod y model sector cyhoeddus sy’n weithredol yng Nghymru yng nghyd-destun economi Cymru yn darparu Gwerth am Arian ac adnewyddwyd trefniadau’r Asiant yn 2012. Nododd LlC fel a ganlyn yn ei llythyr penodi:<0}{0>“This is a very positive result for the unique public sector delivery model that we have in Wales, which will now continue after its cost effectiveness was established in comparison with alternative private models as part of the review”<}100{>Dyma ganlyniad cadarnhaol iawn ar gyfer y model darparu sector cyhoeddus unigryw sydd gennym yng Nghymru, a fydd bellach yn parhau yn sgil sefydlu ei fod yn gost effeithiol wrth gymharu â modelau preifat eraill fel rhan o'r adolygiad.”<0}

2.3       {0>NMWTRA have continued with a comprehensive process of continuous improvements since 2012 and this has included further enhancement to governance measures for the operation of the Agent’s supply chains.<}100{>Mae ACGCC wedi parhau gyda phroses gynhwysfawr o welliannau parhaus ers 2012 ac mae hyn wedi cynnwys gwelliannau pellach i fesurau llywodraethu ar gyfer gweithredu cadwyni cyflenwi’r Asiant.<0} {0>NMWTRA also operates within an accredited Quality Management System (QMS).<}100{>Mae ACGCC hefyd yn gweithredu o fewn System Rheoli Ansawdd (SRhA) achrededig.<0}

2.4       {0>NMWTRA was audited by WG external auditors EC Harris in December 2013 and the principal findings of the audit were that:<}100{>Cynhaliwyd archwiliad o ACGCC gan archwilwyr allanol LlC, EC Harris, ym mis Rhagfyr 2013 a phrif ganfyddiadau’r archwiliad oedd:<0}

·           {0>There was a general agreement within the WG officials interviewed that the Agent was undertaking their work in a professional manner and that there were no issues with performance.”<}100{>Bod cytundeb cyffredinol ymysg y swyddogion LlC a gyfwelwyd bod yr Asiant yn ymgymryd â’r waith mewn modd proffesiynol ac nad oedd unrhyw faterion yn nhermau perfformiad.<0}

·           “...ystyriodd y tîm archwilio fod y gwasanaeth cyfredol a ddarperir gan yr Asiant yn cael ei gynnal mewn modd proffesiynol ac agored iawn.<0}

{0>There were a number of recommendations for improvement within the audit report and NMWTRA have implemented measures that address those recommendations including:<}100{>Cafwyd nifer o argymhellion ar gyfer gwella o fewn yr adroddiad archwilio ac mae ACGCC wedi gweithredu mesurau sy’n mynd i’r afael â'r argymhellion hynny, yn cynnwys:<0}

·           {0>Major revision to its Schedule of Rates (SOR) to provide full transparency of costs.<}100{>Adolygiad llwyr o’i Restr Gyfraddau (RhG) i ddarparu tryloywder llawn o’r costau.<0}

·           {0>Changes to the consultancy commissioning model including use of fixed fee and market testing with the private sector.<}100{>Newidiadau i’r model comisiynu ymgynghoriaeth yn cynnwys defnyddio ffi sefydlog a phrofi’r farchnad gyda’r sector preifat.<0}

3.         {0>The extent to which the current approach to routine maintenance of the network via Trunk Road Agents provides value for money.<}100{>Y graddau y mae’r ymagwedd gyfredol tuag at waith cynnal a chadw rheolaidd ar y rhwydwaith drwy'r Asiantau Cefnffyrdd yn darparu gwerth am arian.<0}

3.1       {0>The NMWTRA operating model agreed with WG in 2005 and reaffirmed in 2012 is based on a sound public sector ethos with provision of services utilising local resources sourced from both public and private sector suppliers.<}100{>Mae model gweithredu ACGCC a gytunwyd gyda LlC yn 2005 ac a gadarnhawyd ymhellach yn 2012 yn seiliedig ar ethos sector cyhoeddus cadarn gan ddarparu gwasanaethau drwy ddefnyddio adnoddau lleol a geir gan gyflenwyr sector cyhoeddus a phreifat.<0} Mae ACGCC yn gweithredu fel uned ‘hyd-braich’ ymreolaethol yn sicrhau cywirdeb a trefn lywodraethol wrth reoli buddiannau LlC ac yn sicrhau rheolaeth diduedd effeithiol o’r drefn partneriaeth.  {0>The cost of the Trunk Road Management Unit (TRMU) is recharged at cost to WG with no surplus or profit generated by the Lead Authority.<}0{>Mae cost yr Uned Rheoli Cefnffyrdd (URhC) yn cael ei ailgodi ar gost i LlC gyda dim gweddill nac elw’n cael eu cynhyrchu gan yr Awdurdod Arweiniol. Agwedd bwysig o ddirprwyo i Awdurdod Arweiniol trwy ‘r CARhLlC, a’r trefniadau partneriaeth ffurfiol gyda’r Darparwyr Gwasanaeth  Awdurdod Lleol (ALl) yw ei fod yn galluogi i LlC i elwa o adennill TAW sy’n cyfateb i 20% o werth  gwaith cynnal a gwasanaethau a wnaed.

3.2       {0>NMWTRA’s overall procurement strategy ensures that opportunity for local, Welsh based Small and Medium Enterprise (SME) suppliers is maximised whilst ensuring high levels of transparency and competition to ensure that services are provided at market rates.<}100{>Mae strategaeth gaffael gyffredinol ACGCC yn sicrhau y gwneir y gorau o’r cyfleoedd i gyflenwyr Mentrau Bach a Chanolig lleol, Cymreig. Mae ACGCC yn parhau i wella lefelau tryloywder, beincnodi, a chystadleuaeth i sicrhau bod y gwasanaethau’n cael eu darparu ar gyfraddau’r farchnad.<0}

3.3       {0>The NMWTRA model operates on the basis of integrated services procured through its Partner Authorities (PA)  ensuring the benefits of significantly improved economies of scale and cost sharing opportunities are maximised and shared between PA’s and WG.<}100{>Mae model ACGCC yn gweithredu ar sail gwasanaethau integredig sy’n cael eu caffael drwy ei Awdurdodau Partner gan sicrhau y gwneir y gorau o fuddion darbodion maint sylweddol uwch a chyfleoedd rhannu costau a’u bod yn cael eu rhannu rhwng yr Awdurdodau Partner a LlC.<0} {0>Full transparency ensures costs are apportioned on an appropriate basis.<}100{>Mae tryloywder yn sicrhau bod costau’n cael eu dosrannu yn briodol.<0} {0>The model enables WG to make use of a significant number of highway depots and major plant items distributed across North and Mid-Wales enabling optimal operations to be achieved particularly for winter maintenance and emergency response.<}100{>Mae’r model yn galluogi i LlC wneud defnydd o nifer sylweddol o ddepos priffyrdd ac eitemau peiriannau mawr sydd wedi’u dosbarthu ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru gan olygu y gwneir y defnydd gorau ohonynt yn benodol ar gyfer cynnal a chadw yn y gaeaf ac ymateb i argyfyngau.<0} {0>The Trunk Road element alone would not be sufficient to support this arrangement.<}100{>Ni fyddai’r elfen Gefnffyrdd ar ei phen ei hun yn ddigon i gefnogi'r trefniant hwn.<0} {0>This is an exemplar model of the collaboration between Local and Central Government.<}100{>Mae hyn yn enghraifft batrymol o gydweithio rhwng Llywodraeth Leol a Chanolog.<0}

3.4       {0>Within the integrated service a significant level of plant and labour resources are available through formal mutual aid arrangements to deal with exceptional events resulting from severe adverse weather or major road traffic collisions.<}100{>O fewn y gwasanaeth integredig, mae lefel sylweddol o adnoddau peiriannau a llafur ar gael drwy drefniadau cymorth ffurfiol i ymdrin â digwyddiadau eithriadol a ddaw yn sgil tywydd gwael iawn neu wrthdrawiadau traffig ffordd mawr.<0} {0>WG benefit from these significant resources on a shared cost basis but during major events have access to resources significantly over and above those covered by its level of contribution.<}100{>Mae LlC yn elwa o’r adnoddau sylweddol hyn ar sail rhannu costau ond yn ystod digwyddiadau mawr bydd ganddi fynediad i adnoddau ymhell y tu hwnt i’r rheini fyddai’n eu cael o ran lefel y cyfraniad.<0}

3.5       {0>Core services including routine and reactive maintenance are procured through Partner Local Authorities utilising a combination of in-house resources and PA sourced SME private sector suppliers with approximately 50 to 60% of expenditure with private sector suppliers procured through competitive processes.<}100{>Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys gwaith cynnal a chadw rheolaidd ac ymatebol yn cael eu caffael drwy Awdurdodau Partnerol Lleol yn defnyddio cyfuniad o adnoddau mewnol a chyflenwyr sector preifat Mentrau Bach a Chanolig.  Mae oddeutu 50 i 60% o wariant gwasanaeth craidd gyda chyflenwyr sector preifat yn cael eu caffael drwy brosesau cystadleuol.<0} {0>Performance of the supply chain is monitored and assessed in accordance with WGMA requirements.<}100{>Mae perfformiad y gadwyn gyflenwi yn cael ei fonitro a’i asesu yn unol â gofynion CARHLLC.<0} {0>Major Maintenance and other “capital” works is undertaken by the Agency’s private sector Contractor and Surfacing Framework supply chain.<}0{>Mae gwaith Cynnal a Chadw mawr a gwaith “cyfalaf” arall yn cael ei wneud gan Gontractwr sector preifat a chadwyn gyflenwi Fframwaith Wynebu’r Asiantaeth.<0} {0>Design and other consultancy work is undertaken by a combination of public sector and private sector supply chain.<}0{>Mae dylunio a gwaith ymgynghori arall yn cael ei wneud drwy gyfuniad o gadwyn cyflenwi sector cyhoeddus a sector preifat.<0}

3.6       {0>The above model ensures that the labour resources associated with an integrated winter maintenance service can be retained on a cost effective basis by deploying those resources, supplemented by SME private sector resources on non-winter maintenance related maintenance functions.<}100{>Mae’r model uchod yn sicrhau y gellir cadw’r adnoddau llafur sydd ynghlwm â gwasanaeth cynnal a chadw gaeaf integredig ar sail cost effeithiol drwy leoli’r adnoddau hynny, wedi’i ategu gan adnoddau sector preifat Mentrau Bach a Chanolig ar swyddogaethau cynnal a chadw nad ydynt yn rhai gaeaf.<0} {0>The overall efficiencies of this model are shared between WG and PA’s.<}100{>Mae effeithlonrwydd cyffredinol y model hwn yn cael eu rhannu rhwng LlC a'r Awdurdodau Partner.<0}

3.7       {0>Managing within budget is a key aspect of the NMWTRA model and variance between final approved allocation and out-turn expenditure is  consistently achieved  to within +/- 1% on overall budget allocation..<}0{>Mae rheoli o fewn y gyllideb yn agwedd allweddol o fodel ACGCC ac mae’r amrywiant rhwng y clustnodiad terfynol a ganiatawyd a’r canlyniad gwariant yn cael ei gyflawni'n gyson i rhwng +/- 1% ar glustnodiad cyffredinol y gyllideb.<0}

3.8       {0>NMWTRA operates in partnership with WG adopting common public sector values and a collaborative culture which avoids costly non-productive aspects found in many more contractual arrangements.<}100{>Mae ACGCC yn gweithredu mewn partneriaeth gyda LlC gan fabwysiadu gwerthoedd sector cyhoeddus cyffredin a diwylliant cydweithredol sy’n osgoi agweddau anghynhyrchiol costus a geir mewn sawl trefniant mwy cytundebol.<0}

3.9       {0>NMWTRA has proved to be highly adaptive to WG changing requirements regarding the scope of services required and have successfully added the following services to their Agent role:<}100{>Mae ACGCC wedi profi ei fod yn medru addasu'n rhwydd i ofynion newidiol LlC ynghylch ystod y gwasanaethau sydd eu hangen ac mae wedi ychwanegu'r gwasanaethau isod yn llwyddiannus i'w rôl fel Asiant:<0}

·           {0>Statutory Tunnel Manager role 2006;<}100{>Rôl Rheolwr Twneli Statudol 2006;<0}

·           {0>Tunnel Incident Support Service in 2008;<}100{>Gwasanaeth Cefnogi Digwyddiadau mewn Twneli yn 2008;<0}

·           {0>Traffic Officer Service in 2009;<}100{>Gwasanaeth Swyddogion Traffig yn 2009:<0}

·           {0>North Wales Traffic Management Centre Control Room 2010;<}100{>Ystafell Reoli Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru 2010;<0}

·           {0>Merge with Mid Wales Trunk Road Agency (MWTRA) in 2012;<}100{>Uno ag Asiantaeth Cefnffyrdd Canolbarth Cymru (ACCC) yn 2012;<0}

·           {0>Development control advice 2012;<}100{>Cyngor Rheolaeth Datblygu 2012;<0}

·           {0>Move to IRIS in 2012.<}100{>Symud i SGFFI yn 2012.<0}

 

3.10     {0>Had the above changes been implemented through a private sector / risk transfer model, there would have been significant contractual, cost and delivery implications.<}100{>Pe byddai’r newidiadau uchod wedi’u gweithredu drwy fodel sector preifat / trosglwyddo risg, byddai'r goblygiadau cytundebol, cost a chyflawni wedi bod yn sylweddol.<0}

 

4.         {0>How can the maintenance and improvement Functions delivered by the Trunk Road Agent be improved, in the context of the on-going Welsh Government review of those Agents.<}100{>Sut gellir gwella’r Swyddogaethau cynnal a chadw a gwella a gyflawnir gan yr Asiant Cefnffyrdd, yng nghyd-destun adolygiad parhaus Llywodraeth Cymru o’r Asiantau hynny?<0}

4.1       {0>In response to the Ministers Statement of the 11th November 2013 the Trunk Road Agents are currently preparing submissions to WG to demonstrate proposals for meeting the following Ministerial objectives:<}100{>Mewn ymateb i Ddatganiad y Gweinidogion ar 11 Tachwedd 2013, mae’r Asiantau Cefnffyrdd yn paratoi sylwadau i LlC ar hyn o bryd er mwyn dangos cynigion i fodloni'r amcanion Gweinidogol a ganlyn:<0}

·               {0>Drive and deliver substantial cost savings in Management, Maintenance and Inspection functions;<}100{>Gyrru a chyflawni arbedion cost sylweddol yn y swyddogaethau Rheoli, Cynnal a Chadw ac Archwilio;<0}

·               {0>Improve agility to meet changing WG needs;<}100{>Gwella ystwythder i fodloni anghenion newidiol LlC; <0}

·               {0>Harmonisation in approach across Wales.<}100{>Cytgordio’r ymagwedd ledled Cymru.<0}

4.2       {0>NMWTRA have identified changes to the Agent delivery model that will achieve savings to WG based on internalising most core functions within the Agent including revisions to how works are commissioned and changing the inspection function delivery to a more regionalised basis.<}100{>Mae ACGCC wedi adnabod newidiadau i fodel darparu Asiant a fydd yn cyflawni arbedion i LlC yn seiliedig ar fewnoli'r rhan fwyaf o swyddogaethau craidd o fewn yr Asiant yn cynnwys adolygu sut mae gwaith yn cael ei gomisiynu a newid y swyddogaeth archwilio i sail fwy rhanbarthol.<0} {0>This will require restructuring of the Agency in conjunction with the restructuring required following transfer of the Agent planning function into WG in April 2014.<}100{>Bydd gofyn ailstrwythuro’r Asiantaeth ar y cyd â’r ailstrwythuro sydd ei angen yn dilyn trosglwyddo swyddogaeth cynllunio’r Asiant i LlC ym mis Ebrill 2014.<0}

4.3       {0>Challenges facing NMWTRA and constraints on delivery include:<}100{>Mae’r heriau y mae ACGCC yn eu hwynebu a'r cyfyngiadau ar gyflawni yn cynnwys:<0}

·           {0>Fluctuation in budget allocations with funding opportunities regularly arising in quarter four that can place significant pressure on NMWTRA’s supply chain and road space availability;<}100{>Newidiadau i glustnodi cyllidebau gyda chyfleoedd ariannu'n codi'n rheolaidd yn chwarter pedwar all roi pwysau sylweddol ar gadwyn gyflenwi ac argaeledd ffyrdd ACGCC;<0}

·           {0>Working within Trunk Road embargo periods creates challenging programming arrangements;<}100{>Mae gweithio o fewn cyfnodau embargo Cefnffyrdd yn creu trefniadau rhaglenni heriol;<0}

·           {0>Urgent scheme implementation requirements caused for example by asset failure.<}0{>Gofynion gweithredu cynlluniau ar frys a achosir, er enghraifft, gan fethiant i asedau.<0}

·           {0>WG are currently implementing significant change by internalisation of the  Planning function and integration of their IT systems.<}0{>Mae LlC yn gweithredu newidiadau sylweddol ar hyn o bryd drwy fewnoli'r swyddogaeth Cynllunio ac integreiddio'i systemau TG.<0}

4.4       {0>In order to meet these challenges NMWTRA has established a highly agile supply chain enabling the above delivery requirements to be met consistently by being able to scale up or down to meet in year and annual budget priorities.<}59{>Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn, mae ACGCC wedi sefydlu cadwyn gyflenwi ystwyth iawn sy’n ein galluogi i fodloni’r trefniadau darparu uchod yn gyson drwy allu gynyddu neu ostwng i fodloni blaenoriaethau cyllideb o fewn y flwyddyn a’r rhai blynyddol.<0} {0>The benefits of a public sector core capability with vested knowledge in the network avoids a ‘cold start ‘and delay to project delivery and the extended resources available within its private sector frameworks enables a rapid response to changing WG requirements to be met in a cost effective manner.<}100{>Mae manteision gallu craidd sector cyhoeddus sydd â gwybodaeth am y rhwydwaith yn osgoi ‘dechrau o’r newydd’ ac oedi i gyflwyno’r prosiect ac mae’r adnoddau estynedig sydd ar gael o fewn ei fframweithiau sector preifat yn galluogi ymateb yn gyflym i ofynion newidiol LlC a hynny mewn modd cost effeithiol.<0}

4.5       {0>NMWTRA is now adopting a delivery strategy that enables it to address the above challenges by focussing on scheme preparation during quarters 1 and 2 with construction phases programmed for autumn/ winter delivery.<}100{>Mae ACGCC bellach yn mabwysiadu strategaeth gyflwyno sy’n galluogi iddo fynd i’r afael â’r heriau uchod drwy ganolbwyntio ar baratoi cynlluniau yn ystod chwarter 1 a 2 gyda’r camau adeiladu wedi’u rhaglennu ar gyfer eu darparu yn yr hydref / gaeaf.<0} {0>Earlier notification of late funding opportunities would assist Trunk Road Agents in maximising value for money in delivery of network improvements.<}100{>Byddai cael gwybod yn gynharach am gyfleoedd ariannu hwyr yn cynorthwyo Asiantau Cefnffyrdd wrth gwneud y gorau o werth am arian wrth gyflwyno gwelliannau i’r rhwydwaith.<0}

4.6       {0>Currently a range of disparate asset management tools are utilised to assess and prioritise funding decisions.<}100{>Ar hyn o bryd, mae amrediad o declynnau rheoli asedau gwahanol yn cae eu defnyddio i asesu a blaenoriaethu penderfyniadau ariannu.<0} {0>A more formal asset management approach would assist in improving long term asset management and associated whole life costs.<}100{>Byddai ymagwedd rheoli asedau fwy ffurfiol yn cynorthwyo gyda gwella rheoli asedau yn yr hir dymor a chostau oes cyfan cysylltiedig.<0} {0>This is being progressed in part using the Integrated Roads Information System (IRIS) being developed by consultants WDM on behalf of WG.<}100{>Mae hyn yn cael ei fwrw ymlaen yn rhannol gan ddefnyddio’r System Gwybodaeth Ffyrdd Integredig (SGFfI) sy’n cael ei datblygu gan yr ymgynghorwyr WDM ar ran LlC.<0} {0>Once fully implemented this system should assist WG in improved funding decisions across all asset types.<}100{>Unwaith y bydd wedi’i gweithredu’n llawn, dylai’r system gynorthwyo LlC i wneud penderfyniadau ariannu gwell ar draws yr holl fathau o asedau.<0} {0>Both Trunk Road Agents are working closely with WG and their contractor to ensure successful delivery of this important initiative.<}100{>Mae'r ddau Asiant Cefnffyrdd yn gweithio’n agos gyda LlC a’u contractwr i sicrhau bod y cynllun pwysig hwn yn cael ei gyflwyno’n llwyddiannus.<0} {0>Early delivery of IRIS would improve the effectiveness of both WG and Agent delivery.<}100{>Byddai cyflwyno SGFFI yn gynnar yn gwella effeithiolrwydd darpariaeth LlC a'r Asiant.<0}

4.7       {0>Reduced investment in programmed maintenance increases the extent of reactive maintenance necessary to maintain operational safety of the network.<}100{>Mae’r gostyngiad mewn buddsoddiad mewn gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio yn cynyddu graddau’r gwaith cynnal a chadw ymatebol sydd ei angen i gynnal diogelwch gweithredol y rhwydwaith.<0} {0>The balance between programmed and reactive maintenance must be optimised within available funding due to the high costs and disruption associated with a reactive approach.<}100{>Rhaid optimeiddio’r cydbwysedd rhwng gwaith cynnal a chadw wedi’i raglennu a gwaith cynnal a chadw ymatebol o fewn yr arian sydd ar gael yn sgil y costau uchel a’r aflonyddwch sydd ynghlwm ag ymagwedd ymatebol.<0} {0>There is also scope for improving levels of preventative maintenance treatments to increase the operational life of assets.<}100{>Mae sgôp hefyd i wella lefelau triniaethau cynnal a chadw ataliol i gynyddu oes gweithredol asedau.<0}

4.8       {0>The nature of the Trunk Road network in Wales varies significantly between motorway/dual carriageways and  rural single carriageways.<}100{>Mae natur y rhwydwaith Cefnffyrdd yng Nghymru yn amrywio’n sylweddol o draffyrdd/ffyrdd deuol i ffyrdd sengl gwledig.<0} {0>Single carriageways also vary from heavily wooded sections to high mountain passes and coastal sections.<}91{>Mae ffyrdd sengl hefyd yn amrywio o rannau coediog iawn i fylchau mynyddig a rhannau arfordirol.<0} {0>Much of the network has been developed from historical routes with long sections that have never been designed or engineered to current standards.<}96{>Mae rhan helaeth o’r rhwydwaith wedi’i datblygu o lwybrau hanesyddol gyda rhannau hir nad ydynt erioed wedi’u dylunio na’u cynllunio i safonau cyfredol.<0} {0>This presents a range of operational and maintenance challenges.<}100{>Mae hyn yn achosi amrywiaeth o heriau gweithredol a chynnal a chadw.<0}

4.9       {0>The Welsh Government Trunk Road Maintenance Manual (WGTRMM) determines standards for maintenance across Wales but does not take into account specific sections of network type.<}100{>Mae Llawlyfr Cynnal a Chadw Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru (LlCChCLlC) yn pennu safonau ar gyfer cynnal a chadw ledled Cymru ond nid yw’n ystyried rhannau penodol o fathau o rwydwaith.<0} {0>There is potential for a more cost effective approach to maintaining the network by adopting an operational intelligence and risk based approach as opposed to a blanket, potentially inefficient approach.<}100{>Mae potensial i ymagwedd fwy cost effeithiol i gynnal a chadw’r rhwydwaith drwy fabwysiadu ymagwedd gwybodaeth weithredol sy’n seiliedig ar risg yn wahanol i ymagwedd gyffredinol, sydd â’r potensial o fod yn aneffeithiol.<0} {0>NMWTRA’s operational experience and knowledge of the network would enable it to develop appropriate local variations to WGTRMM across a number of asset types to achieve a more cost effective maintenance regime whilst managing WG risk to an acceptable level.<}100{>Byddai profiad gweithredol ACGCC a’i wybodaeth am y rhwydwaith yn galluogi iddo ddatblygu amrywiadau lleol priodol i LlCChCLlC ar draws nifer o fathau o asedau i gyflawni system cynnal a chadw mwy cost effeithiol gan reoli risg LlC i lefel dderbyniol.<0}

4.10     {0>Through benchmarking NMWTRA are identifying areas of best practice within its supply chain with opportunities to transfer these practices across its suppliers generating associated cost efficiencies.<}0{>Drwy feincnodi, mae ACGCC yn adnabod meysydd o arfer gorau o fewn ei gadwyn gyflenwi gyda chyfleoedd i drosglwyddo'r arferion hyn ar draws ei gyflenwyr gan gynhyrchu effeithlonrwydd cost cysylltiedig.<0} {0>NMWTRA is also undertaking a LEAN management assessment of its delivery in order to drive further cost efficiencies.<}0{>Mae ACGCC hefyd yn ymgymryd ag asesiad rheoli LEAN o’r hyn y mae’n ei gyflwyno er mwyn gyrru effeithlonrwydd cost pellach.<0}

4.11     {0>Both Trunk Road Agents have historically worked together collaboratively and will build on this platform to further improve levels of harmonisation across Wales.<}0{>Yn hanesyddol, mae’r ddau Asiant Cefnffyrdd wedi gweithio ar y cyd a byddant yn adeiladu ar y platfform hwn i wellau lefelau cytgordio ymhellach ledled Cymru.<0} {0>Initiatives being developed include preparation of a common Service Level Agreement and Schedule of Rates methodology.<}0{>Mae’r cynlluniau sy’n cael eu cyflwyno yn cynnwys paratoi Cytundeb Lefel Gwasanaeth cyffredinol a methodoleg Rhestr Gyfraddau.<0}

5.0       {0>Concluding comments<}84{>Sylwadau i gloi<0}

5.1       {0>The current Trunk Road Agent model has proven, through repeated review processes that it is providing good levels of value for money through its public and private sector supply chains operating within robust governance and performance management regimes.<}0{>Mae’r model Asiant Cefnffyrdd cyfredol wedi profi, drwy brosesau adolygu niferus, ei fod yn darparu lefelau da o werth am arian drwy ei gadwyni cyflenwi sector cyhoeddus a phreifat gan weithredu o fewn systemau rheoli perfformiad a llywodraethu cadarn.<0}{0>The operation of an integrated service model provides significant economies of scale and an ability to optimise service delivery to the benefit of WG and Local Authorities.<}0{>Mae gweithredu model gwasanaeth integredig yn darparu darbodion maint sylweddol a’r gallu i optimeiddio darpariaeth gwasanaeth er lles LlC ac Awdurdodau Lleol.<0} {0>The established supply chain creates significant opportunities for Welsh based SME’s to undertake Trunk Road works engaged directly by the Agent through frameworks or as part of the extended supply chain provided by Local Authorities.<}0{>Mae’r gadwyn gyflenwi sydd wedi’i sefydlu yn creu cyfleoedd sylweddol i Fentrau Bach a Chanolig yng Nghymru i ymgymryd â gwaith Cefnffyrdd drwy gyswllt uniongyrchol gyda’r Asiant drwy fframweithiau neu fel rhan o’r gadwyn gyflenwi estynedig ar ddarperir gan Awdurdodau Lleol.<0} {0>This significantly benefits both the local and national Welsh economies and assists in creating and maintaining quality local employment opportunities.<}0{>Mae hyn yn dod â manteision sylweddol i economïau lleol a chenedlaethol Cymru ac yn cynorthwyo wrth greu a chynnal cyfleoedd gwaith lleol o ansawdd.<0}

5.2       {0>There is however, always scope for further improvements to the model and both Agents are working hard to achieve this in order to meet the challenges presented by the Minister and ensure value for money continues to be provided.<}0{>Fodd bynnag, mae bob amser sgôp i wella’r model ymhellach ac mae’r ddau Asiant yn gweithio’n galed i gyflawni hyn er mwyn bodloni'r heriau a gyflwynir gan y Gweinidog a sicrhau y parheir y ddarparu gwerth am arian.<0}

{0>David Cooil, Head of Service - North & Mid Wales Trunk Road Agent<}0{>David Cooil, Pennaeth Gwasanaeth – Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru<0}

Uned 7, Llys Onnen, Ffordd y Llyn, Parc Menai, Bangor LL57 4DF 

 (01286 685182)    davidcooil@ACGCC.org.uk