25 Medi 2014 – Papurau i’w nodi

Rhif papur:

Mater

Oddi wrth

Cam gweithredu

Papurau cyhoeddus i’w nodi

 

8

 

 

 

 

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

 

 

 

Ymateb i gais y Pwyllgor Cyllid am eglurhad pellach ar oblygiadau ariannol y Bil.

9

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

NSPCC Cymru

Rhagor o wybodaeth am enghreifftiau lle mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer deddfwriaeth cam-drim domestig.