Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Mehefin 2019

Amser: 08.30 - 09.15
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AC, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newidiadau canlynol i Fusnes y Llywodraeth am y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 18 Mehefin 2019 –

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Y Gweithgor ar Lywodraeth Leol - y camau nesaf (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Cynnydd tuag at Wneud Cymru’n Genedl Noddfa (45 Munud) - caiff ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

 

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

Dadl ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd (90 munud)

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 -

·         Dadl ar y cyd gyda Senedd Ieuenctid Cymru (60 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd tan 3 Gorffennaf

 

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd o 26 Mehefin

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Eitem fusnes ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid ystyried yr eitem fel yr eitem gyntaf o fusnes - cyn busnes y Llywodraeth. Cytunwyd hefyd i gynnal pleidlais (os oes angen) ar y cynnig yn syth ar ôl i'r eitem ddod i ben, yn hytrach na'i gohirio tan y Cyfnod Pleidleisio. Nodwyd y bydd y Llywydd yn atal y cyfarfod ar ôl yr eitem, gyda busnes yn ailddechrau am 14.30.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd i aildrefnu dadl Cynnig Deddfwriaethol yr Aelodau i 3 Gorffennaf, er mwyn cynnwys yr eitem ychwanegol.

 

Gofynnodd y Trefnydd i rywun o dîm Senedd Ieuenctid y Comisiwn fod ar gael i drafod y datganiad drafft gyda swyddogion y Llywodraeth.

 

</AI7>

<AI8>

3.5   Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 6 Mehefin:

 

NNDM7068

Siân Gwenllian

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod hanes Cymru yn cael ei ddysgu i bob disgybl ysgol yng Nghymru yn ddiwahan.

 

Cefnogir gan:

Suzy Davies

 

</AI8>

<AI9>

4       Pwyllgorau

</AI9>

<AI10>

4.1   Cais gan y Pwyllgor Cyllid am gyfarfod ffurfiol oddi ar y safle

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

</AI10>

<AI11>

4.2   Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at y Llywydd

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr, a chytuno ar amserlen y Bil.

 

</AI11>

<AI12>

4.3   Ystyried deisebau 5000 o lofnodion

</AI12>

<AI13>

5       Rheolau Sefydlog

</AI13>

<AI14>

5.1   Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr adroddiad a gofyn am wneud rhai newidiadau. Bydd swyddogion yn gwneud y newidiadau ac yn ailddosbarthu i Reolwyr Busnes i'w cytuno, cyn ei osod yr wythnos hon.

 

</AI14>

<AI15>

6       Busnes y Cynulliad

</AI15>

<AI16>

6.1   Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur, a chytunodd Caroline Jones i gadarnhau dewisiadau plaid Brexit ar ôl eu cyfarfod grŵp y bore yma.

 

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>